Toán 11 _Cơ bản. Chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc.

Bài 3. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

Tính chất 1.

Đường thẳng d và điểm O chuyển động tự do trong không gian. Dịch chuyển các điểm này để quan sát mặt phẳng qua O và vuông góc với d.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).