Toán 11 _Cơ bản. Chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc.

Bài 3. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

Liên hệ giữa quan hệ song song và vuông góc.

Tính chất 1.

Đường thẳng a chuyển động tự do trong không gian. Dịch chuyển 2 điềm điểu khiển màu đỏ để quan sát.

Đường thẳng b dịch chuyển và luôn song song với a.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).