Toán 12. Nâng cao. Chương III: Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian


Ứng dụng của tích có hướng tính thể tích khối hộp.

Dịch chuyển các đỉnh A, B, C, D để thay đổi hình đáy.

Dịch chuyển điểm A' để thay đổi hướng và độ cao của hình hộp.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).