Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường chính thức phát hành các phần mềm Kiểm tra kiến thức các môn học Sinh học và Tiếng Anh các lớp 10, 11, 12
25/12/2013

Công ty School@net chính thức phát hành các phần mềm sau đây:
A. 5 phần mềm Kiểm tra kiến thức – Subject Question Bank (dành cho Giáo viên) các môn học sau:

Kiểm tra kiến thức: Sinh học 10

Phần mềm dành cho GV quản trị và khai thác một CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Sinh học 10 dùng để tạo đề kiểm tra kiến thức cho Học sinh.

Ngân hàng câu hỏi có sẵn trong phần mềm bao gồm hơn 2250 câu hỏi phủ kín chương trình SGK môn Sinh học lớp 10.

Kiểm tra kiến thức: Sinh học 11

Phần mềm dành cho GV quản trị và khai thác một CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Sinh học 11 dùng để tạo đề kiểm tra kiến thức cho Học sinh.

Ngân hàng câu hỏi có sẵn trong phần mềm bao gồm hơn 2300 câu hỏi phủ kín chương trình SGK môn Sinh học lớp 11.

Kiểm tra kiến thức: Tiếng Anh 10

Phần mềm dành cho GV quản trị và khai thác một CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Tiếng Anh 10 dùng để tạo đề kiểm tra kiến thức cho Học sinh.

Ngân hàng câu hỏi có sẵn trong phần mềm bao gồm hơn 2500 câu hỏi phủ kín chương trình SGK môn Tiếng Anh 10.

Kiểm tra kiến thức: Tiếng Anh 11

Phần mềm dành cho GV quản trị và khai thác một CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Tiếng Anh 11 dùng để tạo đề kiểm tra kiến thức cho Học sinh.

Ngân hàng câu hỏi có sẵn trong phần mềm bao gồm hơn 3950 câu hỏi phủ kín chương trình SGK môn Tiếng Anh 11.

Kiểm tra kiến thức: Tiếng Anh 12

Phần mềm dành cho GV quản trị và khai thác một CSDL Ngân hàng câu hỏi môn Tiếng Anh 12 dùng để tạo đề kiểm tra kiến thức cho Học sinh.

Ngân hàng câu hỏi có sẵn trong phần mềm bao gồm hơn 5450 câu hỏi phủ kín chương trình SGK môn Tiếng Anh 12.

B. 5 phần mềm Ôn luyện và kiểm tra kiến thức – Test & Learning Subject (dành cho HS) các môn học sau:

Ôn luyện và kiểm tra kiến thức: Sinh học 10

Phần mềm dành cho HS dùng để ôn luyện và làm bài kiếm tra kiến thức môn Sinh học 10. Phần mềm có một tính năng đặc biệt là các bài kiểm tra chính thức sẽ có điểm và phần mềm sẽ tự động tính điểm trung bình môn học cho HS tham gia vào các kỳ kiểm tra này.

Ôn luyện và kiểm tra kiến thức: Sinh học 11

Phần mềm dành cho HS dùng để ôn luyện và làm bài kiếm tra kiến thức môn Sinh học 11. Phần mềm có một tính năng đặc biệt là các bài kiểm tra chính thức sẽ có điểm và phần mềm sẽ tự động tính điểm trung bình môn học cho HS tham gia vào các kỳ kiểm tra này.

Ôn luyện và kiểm tra kiến thức: Tiếng Anh 10

Phần mềm dành cho HS dùng để ôn luyện và làm bài kiếm tra kiến thức môn Tiếng Anh 10. Phần mềm có một tính năng đặc biệt là các bài kiểm tra chính thức sẽ có điểm và phần mềm sẽ tự động tính điểm trung bình môn học cho HS tham gia vào các kỳ kiểm tra này.

Ôn luyện và kiểm tra kiến thức: Tiếng Anh 11

Phần mềm dành cho HS dùng để ôn luyện và làm bài kiếm tra kiến thức môn Tiếng Anh 11. Phần mềm có một tính năng đặc biệt là các bài kiểm tra chính thức sẽ có điểm và phần mềm sẽ tự động tính điểm trung bình môn học cho HS tham gia vào các kỳ kiểm tra này.

Ôn luyện và kiểm tra kiến thức: Tiếng Anh 12

Phần mềm dành cho HS dùng để ôn luyện và làm bài kiếm tra kiến thức môn Tiếng Anh 12. Phần mềm có một tính năng đặc biệt là các bài kiểm tra chính thức sẽ có điểm và phần mềm sẽ tự động tính điểm trung bình môn học cho HS tham gia vào các kỳ kiểm tra này.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=7421

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn