Hotline: 024.62511017

024.62511081

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

School@net
 
Xem bài viết theo các chủ đề hiện có
 • Hoạt động của công ty (728 bài viết)
 • Hỗ trợ khách hàng (494 bài viết)
 • Thông tin tuyển dụng (57 bài viết)
 • Thông tin khuyến mại (81 bài viết)
 • Sản phẩm mới (218 bài viết)
 • Dành cho Giáo viên (552 bài viết)
 • Lập trình Scratch (3 bài viết)
 • Mô hình & Giải pháp (155 bài viết)
 • IQB và mô hình Ngân hàng đề kiểm tra (126 bài viết)
 • TKB và bài toán xếp Thời khóa biểu (242 bài viết)
 • Học tiếng Việt (182 bài viết)
 • Download - Archive- Update (289 bài viết)
 • Các Website hữu ích (71 bài viết)
 • Cùng Học (98 bài viết)
 • Learning Math: Tin học hỗ trợ học Toán trong nhà trường (74 bài viết)
 • School@net 15 năm (153 bài viết)
 • Mỗi ngày một phần mềm (7 bài viết)
 • Dành cho cha mẹ học sinh (123 bài viết)
 • Khám phá phần mềm (122 bài viết)
 • GeoMath: Giải pháp hỗ trợ học dạy môn Toán trong trường phổ thông (36 bài viết)
 • Phần mềm cho em (13 bài viết)
 • ĐỐ VUI - THƯ GIÃN (360 bài viết)
 • Các vấn đề giáo dục (1209 bài viết)
 • Bài học trực tuyến (1033 bài viết)
 • Hoàng Sa - Trường Sa (17 bài viết)
 • Vui học đường (276 bài viết)
 • Tin học và Toán học (220 bài viết)
 • Truyện cổ tích - Truyện thiếu nhi (181 bài viết)
 • Việt Nam - 4000 năm lịch sử (97 bài viết)
 • Xem toàn bộ bài viết (8222 bài viết)
 •  
  Đăng nhập/Đăng ký
  Bí danh
  Mật khẩu
  Mã kiểm traMã kiểm tra
  Lặp lại mã kiểm tra
  Ghi nhớ
   
  Quên mật khẩu | Đăng ký mới
  
   
  Giỏ hàng

  Xem giỏ hàng


  Giỏ hàng chưa có sản phẩm

   
  Bản đồ lưu lượng truy cập website
  Locations of visitors to this page
   
  Thành viên có mặt
  Khách: 8
  Thành viên: 0
  Tổng cộng: 8
   
  Số người truy cập
  Hiện đã có 83913722 lượt người đến thăm trang Web của chúng tôi.

  PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐOẠN THẲNG NHÌN THẤY

  Ngày gửi bài: 07/08/2009
  Số lượt đọc: 2929

  Bài toán: Trên mặt phẳng toạ độ cho N đoạn thẳng (1<=N<=100). Toạ độ các điểm đầu, cuối của N đoạn thẳng này là các số nguyên không âm nhỏ hơn 20000. Đường thẳng đi qua mỗi đoạn thẳng này tạo với 2 trục toạ độ những tam giác vuông cân. Hai đoạn thẳng bất kì trong N đoạn thẳng này không có điểm chung.

  Một đoạn thẳng được gọi là nhìn thấy được từ gốc toạ độ O (0,0), nếu tìm được 1 điểm X trên đoạn thẳng sao cho đoạn thẳng OX không có điểm chung với bất cứ đoạn thẳng nào trong các đoạn thẳng còn lại.

  Yêu cầu: Đếm số đoạn thẳng nhìn thấy được từ gốc toạ độ.

  Dữ liệu vàotừ file LINE.INP có:

  - Dòng đầu chứa số nguyên N (1=N=100) là số lượng đoạn thẳng

  - Mỗi dòng trong số N dòng tiếp theo chứa 4 số X1, Y1, X2, Y2 cách nhau bởi 1 khoảng trắng. Cặp số đầu biểu diễn toạ độ điểm đầu, cặp số sau biểu diễn toạ độ điểm cuối của đoạn thẳng tương ứng.

  Kết quảghi ra file LINE.OUT chứa một dòng là số lượng đoạn thẳng nhìn thấy được.

  * Ý tưởng:

  - Sắp xếp các đoạn thẳng theo thứ tự tăng dần của khoảng cách từ O (0,0) đến các đường thẳng đó. Đồng thời đổi toạ độ điểm đầu và điểm cuối của mỗi đoạn sao cho hoành độ điểm đầu không lớn hơn hoành độ điểm cuối.

  - Đoạn thẳng thứ nhất sau khi sắp xếp luôn thoả mãn điều kiện bài toán

  - Xét đoạn thẳng thứ i:

  + Gọi Q1,Q2lần lượt là toạ độ các điểm đầu mút có hoành độ nhỏ nhất và lớn nhất trong số các điểm đầu mút của (i-1) đoạn thẳng đã xét trước đó

  + Do đường thẳng đi qua mỗi đoạn thẳng tạo với 2 trục toạ độ những tam giác vuông cânvà 2 đoạn thẳng bất kì không có điểm chung nên nếu tia OQ1 hoặc tia OQ2 cắt đoạn thẳng thứ i thì đoạn thẳng thứ i được xem là thoả mãn điều kiện bài toán.

  * Chương trình tham khảo:

  Typediem =recordx,y:integer;end;

  doanthang=recorddau,cuoi:diem;end;

  heso=recorda,b,c:real;end;

  var a:array[1..100] of doanthang;

  pt:array[1..100]of heso;

  n,i,j,DEM:Integer; f:text;

  {============}

  proceduredoc_dl;

  var x1,y1,x2,y2:integer;

  begin

  assign(f,'line.inp');

  reset(f);

  readln(f,n);

  for i:=1 to n do

  begin

  readln(f,x1,y1,x2,y2);

  a[i].dau.x:=x1;a[i].dau.y:=y1;

  a[i].cuoi.x:=x2; a[i].cuoi.y:=y2;

  pt[i].a:=(y1-y2);pt[i].b:=(x2-x1) ;pt[i].c:=x1*y2-x2*y1;

  end;

  close(f);

  end;

  {=== khoang cach tu O den dt thu i ===}

  Functionkc(i:integer):real;

  begin

  kc:=abs(pt[i].c)/sqrt(sqr(pt[i].a)+sqr(pt[i].b));

  end;

  {=============}

  proceduresapxep;

  vari,j,tg1:integer; tg:doanthang;

  begin

  {== sap xep theo khoang cach tang dan tu O den cac duong thang=}

  for i:=1 to n-1 do

  for j:=i+1 to n do

  if kc(i)>kc(j) then

  begin

  tg:=a[i]; a[i]:=a[j];a[j]:=tg;

  end;

  {==Dao toa do diem dau va diem cuoi sao cho dau.x

  for i:=1 to n do

  if a[i].dau.x>a[i].cuoi.x then

  begin

  tg1:=a[i].dau.x;

  a[i].dau.x:=a[i].cuoi.x;

  a[i].cuoi.x:=tg1;

  tg1:=a[i].dau.y;

  a[i].dau.y:=a[i].cuoi.y;

  a[i].cuoi.y:=tg1;

  end;

  end;

  {=============}

  FunctionMax(a,b:real):Real;

  begin

  if a>b then Max:=a else Max:=b;

  end;

  {=============}

  FunctionMin(a,b:real):Real;

  begin

  if a>b then Min:=b else Min:=a;

  end;

  {===Kiem tra M thuoc doan ==}

  FunctionKtra(xo,yo,xa,ya,xb,yb:real):boolean;

  begin

  if (min(xa,xb)<=xo) and (xo<=max(xa,xb)) and (min(ya,yb)<=yo)

  and (yo<=max(ya,yb))

  then Ktra:=true else Ktra:=false;

  end;

  {===Kiem tratia OA cat doan ===}

  Functionktra2(P,Q,R,S:diem):boolean;

  var a1,b1,c1,a2,b2,c2,D,Dx,Dy,xa,ya,xb,yb,xc,yc,xd,yd:integer;

  begin

  xa:=P.x;ya:=P.y;xb:=Q.x;yb:=Q.y;xc:=R.x;yc:=R.y;xd:=S.x;yd:=S.y;

  a1:=yb-ya; b1:=xa-xb; c1:=ya*xb-xa*yb;

  a2:=yd-yc; b2:=xc-xd; c2:=yc*xd-xc*yd;

  D:=a1*b2-a2*b1; Dx:=c2*b1-c1*b2; Dy:=a2*c1-a1*c2;

  if (D<>0) and (ktra(Dx/D,Dy/D,xc,yc,xd,yd)) and((Dx/D-xa)*(xb-xa)>=0) and ((Dy/D-ya)*(yb-ya)>=0)

  thenktra2:=true else ktra2:=false;

  end;

  {==============}

  procedurexuly;

  var xmin,y1,xmax,y2:integer;Q1,Q2,P:diem;

  begin

  sapxep;

  dem:=1; xmin:=a[1].dau.x; y1:=a[1].dau.y;

  xmax:=a[1].cuoi.x;y2:=a[1].cuoi.y;

  P.x:=0; P.y:=0;

  for j:=2 to n do

  begin

  Q1.x:=xmin;Q1.y:=y1;

  Q2.x:=xmax;Q2.y:=y2;

  if ktra2(P,Q1,a[j].dau,a[j].cuoi)

  or ktra2(P,Q2,a[j].dau,a[j].cuoi) thendem:=dem+1;

  if a[j].dau.x< xmin then

  begin xmin:=a[j].dau.x; y1:=a[j].dau.y;end;

  if a[j].cuoi.x>xmax then

  begin xmax:=a[j].cuoi.x;y2:=a[j].cuoi.y;end;

  end;

  end;

  {==============}

  Begin

  doc_dl;xuly;

  assign(f,'line.out'); rewrite(f); write(f,dem); close(f);

  End.

  Tác giả: Võ Sỹ Ngọc - GV Trường THPT Thành Sen, TP Hà Tĩnh

  School@net   Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bài viết khác:  Lên đầu trang

   
  CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
   
  Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  Phone: 024.62511017 - 024.62511081
  Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


  Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
  Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
  Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.