Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Khi xem các thông số của Thời khoá biểu và Giáo viên, tôi thấy có các thông số về hệ số xếp của giáo viên. Các hệ số này có ý nghĩa gì?
28/03/2006

Trả lời:
[3.x] Hệ số xếp của giáo viên chỉ là một trong các hệ số mang tính chất cảm tính mà TKB đưa vào để đo sự khó hay dễ xếp TKB cho giáo viên này. Chúng tôi sử dụng công thức sau để tính hệ số xếp TKBGV: Số tiết cần phải xếp / Số tiết còn rỗi trên TKB.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=151

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn