Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video 10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 3. Nhập, sửa, điều chỉnh các ràng buộc chính của thời khóa biểu
25/07/2008

Các ràng buộc chính của thời khóa biểu là nhóm các dữ liệu có nhiệm vụ định hình khuôn dạng của thời khóa biểu. Đây là nhóm các lệnh rất quan trọng của bài toán và phần mềm thời khóa biểu. Các lệnh thuộc nhóm nhập, điều chỉnh ràng buộc chính bao gồm:


Xem video giới thiệu

1. Các tính chất sư phạm môn học được gán với từng lớp hoặc nhóm lớp.

Phần mềm TKB hỗ trợ xếp Thời khoá biểu với 17 thuộc tính của môn học như: Có cặp tiết xếp liền, chỉ học một tiết một ngày, không học tiết 5… Các ràng buộc này được gán cho từng môn học, từng khối thậm chí đến từng lớp cụ thể. Để nhập tính chất sư phạm của môn học, từ thực đơn chính người dùng chọn Nhập dữ liệu/Thuộc tính môn học.

Từ cửa sổ Nhập ràng buộc môn học, tuy theo đặc điểm của Nhà trường để lựa chọn các yêu cầu cụ thể.

Trong công việc xếp Thời khoá biểu, phần khó nhất luôn là làm sao có thể đáp ứng được các yêu cầu hết sức phức tạp và đa dạng mà các giáo viên đặt ra. Để giải quyết yêu cầu này phần mềm TKB cho phép người dùng khai báo hơn 20 yêu cầu ràng buộc của giáo viên và nhóm giáo viên.

+ Nhóm yêu cầu chung: số tiết dạy lớn nhất trong buổi, Thời gian chờ dạy lớn nhất, Tổng thời gian chờ dạy trong tuần…

+ Nhóm yêu cầu theo buổi: dạy từ tiết đến tiết, các yêu cầu trên tiết (Bận, Hạn chế, Nghỉ, Họp), chỉ dạy vào các ngày…

Xem Video hướng dẫn cách gán các tính chất sư phạm môn học với từng lớp hoặc nhóm lớp

2. Nhập yêu cầu giáo viên:

Từ thực đơn chính người dùng chọn Nhập dữ liệu/Yêu cầu giáo viên, trong cửa sổ Nhập yêu cầu giáo viên người dùng lựa chọn giáo viên cần nhập và tích chọn các thông số về yêu cầu của giáo viên này.

Nhập yêu cầu của nhóm giáo viên:

Từ thực đơn chính người dùng chọn Nhập dữ liệu/Yêu cầu của nhóm giáo viên việc nhập yêu cầu ràng buộc của nhóm giáo viên hoàn toàn tương tự như cho giáo viên. Khi nhập yêu cầu cho nhóm giáo viên đồng nghĩa yêu cầu đó sẽ được gán cho toàn bộ các thành viên của nhóm. Giả sử: khi nhập yêu cầu “Họp” cho nhóm giáo viên Toán – Lý tại tiết 5 chiều thứ 4 thì toàn bộ các giáo viên trong nhóm này sẽ không xếp tiết vào vị trí đó, để có thể tham gia họp tổ bộ môn.

Xem Video hướng dẫn cách nhập yêu cầu giáo viên và nhóm giáo viên

3. Thông tin địa điểm trường.

Trong thực tế, Nhà trường có thể có nhiều địa điểm học khác nhau xa cách về mặt địa lý. Vì vậy, trong quá trình xếp Thời khóa biểu cần phải tính toán tính hợp lý việc di chuyển của Giáo viên. Phần mềm TKB hỗ trợ xếp Thời khóa biểu với 10 địa điểm nhà trường, trong quá trình xếp có tính toán và xem xét đến tính hợp lý của điều kiện thực tế trên.

Để sử dụng tính năng này người dùng cần thực hiện các công việc sau:

+ Khai báo các địa điểm nhà trường: Từ thực đơn chính người dùng chọn Hệ thống/Thuộc tính trường học chọn “Địa điểm” và khai báo các địa điểm nhà trường

+ Gán địa điểm trường học: Công việc này xác định các lớp học nào? sẽ học ở địa điểm nào? (Việc gán địa điểm trường học đã giới thiệu trong phần “Nhập danh sách lớp học” khi khai báo thông tin về vị trí lớp học)

Xem Video hướng dẫn cách nhập thông tin địa điểm trường

Tải video hướng dẫn:

Video giới thiệu Bước 3: Nhập, sửa, điều chỉnh các ràng buộc chính của thời khóa biểu

Video hướng dẫn cách gán các tính chất sư phạm môn học với từng lớp hoặc nhóm lớp

Video hướng dẫn cách nhập yêu cầu rằng buộc của giáo viên và nhóm giáo viên

Video hướng dẫn cách nhập Thông tin địa điểm trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=2352

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn