Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

4. Lịch sử nước ta
03/05/2010

Ta học sử để biết những việc đời trước. Thuở người ta chưa biết đặt ra chữ viết thì chỉ đem những công việc trong đời mình và những chuyện xẩy ra trong nước kể lại cho con cháu nghe. Những chuyện ấy cứ truyền miệng như thế hết đời nọ sang đời kia, nên quên đi ít nhiều cùng sửa đổi lại mà thành ra chuyện cổ-tích. Chuyện cổ-tích không phải là thực cả nhưng hay, nên ta thích kể.


Ta biết sử nhất là vì nó có sách cổ để lại. Trong lắm pho sách như pho Quốc-sư. Tổ-tiên ta có chép những công việc nhớn-nhao trong nước Nam và chuyện các đấng vĩ-nhân anh-hùng nữa. Tổ tiên ta còn để lại những bút-tích trong đền chùa, lăng-tẩm và bia nữa.


Giải nghĩa.Vĩ-nhân = người tài giỏi hơn mọi người khác. – Anh-hùng = người làm những việc hiển hách. – Bút-tích = cái gì người đời xưa chép mà còn lại đến bây giờ. – Lăng-tẩm = mồ mả của vua chúa, xây đắp đẹp-đẽ.

Bài tập

Học tiếng. – Truyền miệng – cổ tích – pho sử-sách cổ -đấng Vĩ-nhân, anh-hùng-tổ-tiên – bút-tích - lăng-tẩm.

Câu hỏi. – Ta học sử để làm gì? – Nhờ có gì mà ta biết được lịch sử các người đã mất rồi? – Trước khi đặt ra chữ viết thì những công việc đời xưa làm thế nào mà truyền lại được?

Truyện cổ tích hay
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3861

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn