Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

5. Khuyến hiếu đễ
03/05/2010

Cha sinh, mẹ dưỡng,
Đức cù-lao lấy lượng nào đong.
Thờ cha mẹ ở hết lòng,
Ấy là chữ hiếu dạy trong luân-thường.


Chữ đễ nghĩa là nghĩa là nhường,
Nhường anh, nhường chị, lại nhường người trên.
Ghi lòng tạc dạ chớ quên,
Con em phải giữ lấy nền con em

Giải nghĩa.Dưỡng = nuôi-nấng. – Đức cù-lao = công-lao cha mẹ. – Lấy lượng nào đong = nhiều lắm, không thể nào đong được. – Luân thường = ngũ luân, ngũ thường, nghĩa là đạo ăn ở với mọi người.- Nền = đây nghĩa là thứ-bậc.


Bài tập

Làm văn.Trả lời những câu hỏi sau này: Công-lao cha mẹ thế nào? – Hiếu nghĩa là gì? – Thế nào là đễ? – Bổn-phận làm con phải thế nào? – Em đối với anh chị phải thế nào?- Sao con phải hiếu với cha mẹ? – Sao em phải yêu mến anh chị?

Con phải hết lòng thờ cha mẹURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3864

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn