Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

6. Mau trí-khôn
04/05/2010

Một hôm, anh Giáp và lũ trẻ trong làng rủ nhau ra chơi ở trước sân đình, bên cạnh cái ao. Trong khi mấy anh em đang đánh quân, đánh đáo với nhau, thì anh Tý nom thấy con chuồn-chuồn đậu trên cành đào, ở gần bờ ao, liền bỏ chạy đi đuổi bắt


Bỗng nghe tiếng kêu, mọi người ngoảnh lại, thì thấy anh Tý đang loi-nhoi (cụi-quậy) dưới nước. Mấy đứa trẻ kia trông thấy, hoảng-hốt, sợ-hãi, bỏ chạy mỗi đứa một nơi, kêu la rầm-rĩ. Anh Giáp không chạy đâu cả, trông trước trông sau, thấy có cây sào dựng bên cạnh đình, liền vác ra, bỏ xuống ao cho anh Tý níu lấy mà lên. Thế là nhờ có anh Giáp mau trí-khôn mà cứu được anh Tý khỏi chết đuối.

Giải nghĩa.Mau trí khôn = sáng trí, gặp việc khó mà tinh-thần tỉnh-táo, không hốt-hoảng. – Chuồn chuồn = một thứ công-trùng có bốn cánh mỏng, đuôi dài. – Hoảng-hốt = vội-vàng, sợ-hãi. - Rầm-rì = om-sòm. – Níu = nắm chặt.

Bài tập

Làm văn.Trả lời những câu hỏi sau này: Anh Giáp với lũ trẻ chơi ở đâu? – Anh Tý trông thấy gì? – Anh làm thế nào? – Khi lũ trẻ trông thấy anh Tý ngã xuống ao, thì làm thế nào? – Nếu anh Giáp cũng chạy như lũ trẻ kia, thì làm sao?

Lúc nguy cấp cần phải mau trí khôn.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3865

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn