Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

24. Lễ phép với người tàn-tật
14/05/2010

Anh Trung, nhân ngày chủ-nhật, cùng với lũ trẻ rủ nhau ra cổng xóm chơi. Lũ trẻ đang nô đùa với nhau, bỗng trông thấy một người ở đàng xa chống gậy đi đến. Người ấy què một chân, đi khập-khễnh. Lũ trẻ cười ầm cả lên.


Anh Trung mắng lũ trẻ mà bảo rằng: “Người ta là một người tàn-tật, thì chúng ta lại càng phải giữ lễ phép lắm; sao các anh trông thấy lại cười ầm lên như vậy, chẳng hóa ra là vô hạnh lắm ru ”.
Lũ trẻ nghe nói, không dám cười nữa. Khi người què đến, anh Trung đứng nép ra bên đường để cho người ấy đi, cả lũ trẻ cũng bắt-chước như vậy.

Giải nghĩa.Nô đùa = chơi nghịch với nhau, có nơi gọi là trửng-dởn hay là chơi dởn.- Vô hạnh = không có nết na, không biết giữ lễ-phép.


Bài tập

Đặt câu. Tìm những tiếng trong bài mà đặt vào những câu sau này: Làng nào cũng có……….đến đêm thì đóng lại. – Người kia ngã, què mất một chân, bây giờ đi ……..- Khi gặp người già yếu hay tàn tật, thì ta phải ……….cho người ta đi…. – Những đứa trẻ hay cười chế những người tàn tật, là đứa…..

Làm văn.Trả lời những câu hỏi sau này: Thế nào gọi là người tàn tật? – Tại làm sao ta phải giữ lễ phép với người tàn-tật? – Người không giữ lễ phép với người tàn-tật là người thế nào?

Không nên nhạo báng những người tàn tậtURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3892

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn