Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

30. Vua Lý Thái-tổ dời đô ra thành Hà-nội
18/05/2010

Vua Lý Thái-tổ thấy đất Hoa-lư là chỗ nhà Đinh và nhà Lê đóng đô trước chật hẹp quá, mới dời đô ra thành Đại-la là nơi thủ-phủ nước ta về cuối thời nội-thuộc Tàu
Sử chép rằng khi thuyền rồng nhà vua ra đến nơi, thì thấy một con rồng bay lên trời. Nhà vua cho là điểm tốt, mới đổi tên là Thăng–long nghĩa là “Rồng lên”. Thế là thành Thăng-long, tức là thành Hà-nội bây giờ, thành ra kinh-đô nước Nam.

Giải nghĩa. Thủ-phủ = chỗ các quan cai-trị một hạt đóng, - Điềm = cái chứng-triệu gì cho ta biết rằng công việc sau này tốt hay xấu. – Kinh-đô = chỗ có triều đình nhà vua.

Học tiếng. – Dời đô, - thủ-phủ , - điềm.

Câu hỏi. – Tại sao vua Lý Thái-tổ lại dời đô ra Hà-nội? – Vì sao ngài đổi tên thành Đại-la là thành Thăng-long?


Thành Thăng-long là thành Hà-nội ta ngày nay.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3900

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn