Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

10 bước xếp thời khóa biểu với phần mềm TKB - Bước 10
08/06/2010

Bước 10. Tổng hợp, thống kê và truy vấn thời khóa biểu

Tại bước này các công việc sau có thể thực hiện:

- Truy vấn thông tin TKB theo lớp, giáo viên và phòng học theo các tiêu chuẩn tìm kiếm khác nhau. Các lệnh này có thể được thực hiện bên trong các cửa sổ quan sát chính như Main Loop, Triple View, 2b View.Màn hình truy vấn thông tin về TKB của giáo viên.


- Tính tải dạy giáo viên có tính đến hệ số môn học.Công cụ tính tải dạy của phần mềm rất đa dạng: có thể tính tải dạy theo từng lớp, từng giáo viên, tính theo từng buổi hoặc cả ngày, tính theo từng tuần hoặc theo một khoảng thời gian bất kỳ.

- Xuất dữ liệu ra HTML.
Lệnh xuất dữ liệu ra HTML sẽ tự động tạo ra một Website hoàn chỉnh về TKB của nhà trường.- Xuất dữ liệu ra Excel để dùng dữ liệu TKB vào các công việc quản lý khác trong nhà trường.Lệnh xuất dữ liệu ra Excel là lệnh tổng hợp dữ liệu đầy đủ nhất của phần mềm. Các nhà trường sẽ nhận được rất nhiều khuôn dạng và biểu thống kê đa dạng về thời khóa biểu trong nhà trường bao gồm thời khóa biểu, các bảng PCGD và các bảng biểu thống kê giờ dạy.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3982

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn