Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện Cười: 37. Nói ngang
05/08/2010

Có anh con giai trong làng hay nói ngang. Một ngày kia [ra] đình uống rượu, thấy các cụ bàn việc làng, mình chả biết câu gì nói, tự nhiên thưa ngay rằng:: “Cửa đình làng ta đất còn nhiều, xin giồng ít tre để khi nào đình để lấy mà giữ đình, còn những gốc tre đực thì làm mấy cái gông để khi nào thiếu thuế thì gông các cụ. Tôi thiết tưởng như thế lợi dân lắm”. Các cụ đỏ mặt tía tai, mắng rằng: “Ô hay, thằng cha này say rượu nói càn. Đầu gì đuôi gì chưa biết lại cứ tập tọng bàn suông". Anh tắc, lỉnh đi về, tức quá, lẩm bẩm nói rằng: “Các cụ lại khinh mình thế”. Rồi xin nhà năm quan tiền để đi xem cái ấy ra thế nào.


Đi cả ngày, gặp đàn bà con gái, ai cũng đòi thuê tiền để xem, mà ai ai cũng mắng không nghe, mới đến hàng bà già bán nước năn nỉ thuê xem. Bà lão nói rằng: “Như thế không khó. Đem đủ năm quan tiền thì cho xem hết cả”. Rồi bảo anh ta vào mà tốc cho xem, vừa đái vừa đánh rắm. Anh ta nhận hết từ đầu đến đuôi rồi nói rằng: “May có cái của bà, không các cụ làng tôi bắt nạt mãi tôi”. Tông tốc ra đình thưa mấy các cụ rằng: “Các cụ bảo tôi không biết hay sao?”. Các cụ nói rằng: “Anh biết à?”. Anh ta kể rằng: “Hôi rình rầm, cầm râu ba tấc, ngậm nước phun người, thúng thắng ho chứ gì ?!".URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4313

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn