Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình cây thư mục của Nhóm mẫu đề kiểm tra trong iQB 5.0
24/02/2011

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Một trong những phát triển mới của phiên bản 5,0 của phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB là mở rộng mô hình thông tin của khái nhiệm Nhóm mẫu đề kiểm tra.


Như chúng ta đã biết khái niệm Mẫu đề kiểm tra (Test Template) đóng vai trò rất quan trọng trong mô hình phần mềm iQB. Các mẫu đề kiểm tra này theo thiết kế sẽ nằm trong các nhóm mẫu đề.

Trong các phiên bản trước đây của phần mềm iQB, các nhóm mẫu đề này chỉ có cấu trúc thông tin tuyến tính 1 chiều, tức là 1 danh sách.

Nay trong phiên bản mới iQB 5.0, tập hợp các nhóm mẫu đề này đã có 1 cấu trúc thông tin mới, đó là cấu trúc cây thư mục với mức độ lồng nhau bất kỳ. Với sự phát triển này người dùng sẽ dễ dàng hơn và thuận tiện hơn trong việc tạo ra các cấu trúc cây thông tin dùng để lưu trữ các mẫu đề kiểm tra của mình.

Bài viết này giới thiệu tóm tắt mô hình nhóm mẫu đề kiểm tra của phần mềm iQB 5.0.

1. Mô hình Nhóm mẫu đề kiểm tra

Các mẫu đề kiểm tra sẽ được lưu trữ trong một cấu trúc thông tin hình cây có tên gọi Nhóm mẫu đề kiểm tra.

Trong các phiên bản của phần mềm iQB từ 1.0 đến 4.0, các nhóm mẫu đề kiểm tra được sắp xếp theo một DS tuyến tính, tức là mô hình thông tin 1 chiều.

Từ phiên bản iQB 5.0, mô hình này đã được mở rộng để trở thành một mô hình thông tin hình cây đầy đủ.

Ví dụ hình ảnh dưới đây cho chúng ta thấy một mô hình cây thư mục các nhóm mẫu đề kiểm tra của một CSDL Ngân hàng câu hỏi.

Khi khởi tạo mới CSDL ngân hàng câu hỏi, trong CSDL chưa có bất kỳ thông tin nào về mẫu đề kiểm tra và nhóm mẫu đề kiểm tra, mô hình cây sẽ rỗng (chỉ có 1 nút là GỐC - ROOT).

Phần mềm sẽ cho phép khởi tạo dễ dàng các nhóm mẫu đề kiểm tra này.

2. Khởi tạo nhóm mẫu đề kiểm tra

Mẫu đề kiểm tra (sau đây sẽ gọi tắt là MDKT) được kết nối thành các nhóm MDKT để dễ dàng quản lý và theo rõi. Ví dụ có thể thiết lập các nhóm MDKT theo: Kiểm tra 15 phút, Kiểm tra 1 tiết, .... Mỗi MDKT sẽ phải nằm trong một nhóm MDKT nào đó.

Thực hiện lệnh Dữ liệu --> Mẫu đề kiểm tra --> Nhóm mẫu đề.

Màn hình nhập, điều chỉnh nhóm MDKT có dạng sau:

Chúng ta sẽ nhìn thấy trên màn hình này:

- Bên trái là mô hình cây của nhóm mẫu đề kiểm tra hiện có trong CSDL. Khi mới thiết lập CSDL, mô hình này sẽ rỗng và chỉ có đúng 1 nút là Gốc hay Root của cây thông tin này. Các nút màu đỏ do người dùng tạo ra chính là các nhóm mẫu đề. Như vậy mô hình cây của các nhóm mẫu đề kiểm tra có tính chất đặc biệt sau đây:

+ Là một mô hình cây thông tin hoàn chỉnh với số mức không hạn chế.

+ Không phân biệt tiêu đề hay lõi, mọi mẫu đề kiểm tra đều có thể chứa bên trong mình các mầu đề kiểm tra khác ở mức cao hơn.

+ Gốc của mô hình thông tin mẫu đề kiểm tra có mức 0.

Sau đây là các thao tác chính thiết lập, khởi tạo, xóa, thay đổi vị trí nhóm mẫu đề kiểm tra.

1. Khởi tạo mới một nhóm mẫu đề từ GỐC

Muốn khởi tạo một nhóm mẫu đề mới cần thực hiện các bước sau:

- Chọn mẫu đề hoặc Gốc sẽ chứa nhóm mẫu đề muốn khởi tạo. Trong hình ảnh sau ta chọn nhóm Ôn luyện kiến thức.

- Nháy nút lệnh Tạo mới.

- Gõ tên nhóm mẫu đề muốn tạo tại dòng Nhập tên nhóm mẫu đề, sau đó nhấn Enter hoặc nháy vào nút trên màn hình. Kết quả thể hiện như màn hình sau:

2. Khởi tạo thêm 1 nhóm mẫu đề con bên trong 1 mẫu đề cho trước

Thao tác tuơng tự trên, chú ý cần chọn trước nhóm mẫu đề để sau đó tạo một nhóm mẫu đề nằm trong nhóm mẫu đề này.

3. Xóa 1 nhóm mẫu đề

Chọn nhóm mẫu đề sau đó nháy nút Xóa. Muốn xóa một nhóm mẫu đề thì nhóm này phải thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện:

+ Rỗng, không chứa bất kỳ mẫu đề kiểm tra nào.

+ Không chứa bất kỳ nhóm mẫu đề nào như một thư mục con của mình.

4. Di chuyển nhóm mẫu đề cùng mức bên trong một mẫu đề khác

Phần mềm cho phép di chuyển các nhóm mẫu đề cùng mức và cùng nằm bên trong một nhóm mẫu đề khác. Để dịch chuyển các nhóm mẫu đề này hãy chọn và nháy nút Chuyển lên hoặc Chuyển xuống.

5. Đổi tên một nhóm mẫu đề

Có thể thay đổi tên của một nhóm mẫu đề bằng cách chọn nhóm mẫu đề này sau đó chọn nút lệnh Sửa tên.

Khi đó cửa sổ màn hình có dạng như hình sau cho phép điều chỉnh trực tiếp tên của nhóm mẫu đề này.

Sửa xong nhấn Enter để kết thúc công việc. Nếu không muốn thực hiện tiếp thì nháy nút Hủy.

Thực hiện xong tất cả các thao tác với nhóm mẫu đề thì nhát nút Thoát để thoát khỏi lệnh này và đóng cửa sổ này lại.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5129

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn