Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 39
13/09/2012

A.

When Jimmy was a boy, he always liked watches and clocks very much. When he was eighteen years old, he went into the army, and after a year, he began to teach himself to watches. A lot of his friends brought him broken watches, and he mended them for them.


Then his captain heard about this, and o­ne day he brought him a watch too and said, "My watch has stopped. Can you mend it for me, please?

Jimmy said, "Yes, sir, I can". After a few days, he brought the watch back to the captain.

"How much do I owe you? the officer asked.

"One pound, sir "Jimmy answered. Then he took a small box out of his pocket and gave it to the captain, saying, "Here are three wheels from your watch. I didn't find a place for them when I put everything back"

B.

Lúc còn bé Jimmy rất thích các loại đồng hồ. Ki 18 tuổi cậu nhập ngũ và sau một năm cậu bắt đầu tự học chữa đồng hồ. Rất nhiều bạn bè đem đồng hồ hỏng đến cho anh và anh chữa cho họ.

Viên đại uý biết chuyện này. Một hôm ông ta cũng mang một chiếc đồng hồ đến chỗ anh nói: "Đồng hồ của tôi không chạy được nữa. Cậu có thể chữa nó cho tôi được chứ?"

Jimmy nói: "Vâng, thưa ngài tôi chữa được". Vài ngày sau anh ta mang trả lại viên đại uý chiếc đồng hồ.

"Tôi phải trả cậu bao nhiêu nhỉ" viên đại uý hỏi.

"Một bảng thưa ngài", Jimmy trả lời. Đoạn anh móc túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho viên đại uý và nói: "Đây, ba chiếc bánh xe ở đồng hồ của ngài. Khi tôi lắp lại các bộ phận thì chúng còn chỗ nữa."

C. Bài tập

A. WHICH OF THESE SENTENCE ARE TRUE (T) AND WHICH ARE FALSE (F)

1. Jimmy learnt to mend watches from a teacher.

2. He mended watches for an officer.

3. Officers did not bring him watches.

4. He mended a watch for an officer.

5. He wanted the captain to pay him 1 pound.

6. He mended the captain's watch very well.

B. ANSWER THESE QUESTIONS

1. What was Jimmy's hobby when he was a boy?"

2. What did he do when he was nineteen?

3. What did he do for his friends?

4. Who brought him a watch then.

5. What happened after a few days?

6. What did the officer ask?

7. What did Jimmy answer?

8. What did he do and say then?URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6639

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn