Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 41
28/09/2012

A.

Bruce was an Australian and worked for a newspaper in Sydney. Then he thought, "I want to see Europe, so I'll go to England and work for a newspaper there for a few years".


He flew to London and soon got work, because he was good at his job.

He lived in a small but comfortable house near London, and he had a small garden. He enjoyed working in it o­n Saturdays and Sundays. He hat nice neighbours o­n both sides, and they often worfked in thir gardens o­n Saturdays ans Sundays too, and then they talked and joked together.

One day he was digging a hole in his garden to plant a bush when o­ne of these neighbours came to the fence between the two gardens and looked at Bruce's work. He laughed and said, "Are you making a swimming pool?"

"Oh, no" answered Bruce, "I'm going home"

B.

Bruce là người úc làm việc cho một tờ báo ở Sydney. Anh nghĩ: "Ta muốn đi thăm châu Âu. Ta sẽ đi Anh và làm việc cho một tờ báo ở đó vài năm".

Anh bay đến London và nhanh chóng kiếm được việc làm vì anh rất thạo việc.

Anh sống trong một căn nhà nhỏ nhưng thoải mái ở gần London và anh có một mảnh vườn nhỏ. Anh rất thích làm vườn vào ngày thứ 7, chủ nhật. Anh có những người hàng xóm tốt bụng ở hai bên cạnh nhà và họ cũng thường làm vườn vào ngày thứ bảy, chủ nhật. Họ cùng trò chuyện và trêu trọc nhau.

Một hôm anh đang đào hố ở trong vườn để trồng một bụi cây thì một người hàng xóm đến bên hàng rào giữa hai mảnh vườn và xem Bruce làm việc. Anh ta cười và nói: "Câu đang đào bể bơi đấy à?"

Bruce trả lời: "ồ, không, tôi đang về quê đây!"

C. Bài tập

A. WHICH OF THESE SENTENCE ARE TRUE (T) AND WHICH ARE FALSE (F)

1. Bruce worked for a newspaper.

2. Bruce was good at his job.

3. Bruce worked in his garden o­n Saturdays and Sundays .

4. Bruce did not like his neighbours.

5. His neighbours thought, "Bruce is making a swimming pool"

6. Bruce wanted to go back to Autralia.

B. ANSWER THESE QUESTIONS

1. What was Bruce?

2. Why did he go to England?

3. Where did he live?

4. What were his neighbours like?

5. What did they often do o­n Saturdays and Sundays?

6. What was he doing in his garden o­ne day?

7. What did o­ne of his neigbours say to Bruce?

8. And what did Bruce answer?URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6676

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn