Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bài 3: Nhập thông tin chung của Quiz File
25/11/2013

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Sau khi mở Quiz File, vào trang soạn theo đề Quiz chúng ta có thể thực hiện 2 nhóm công việc sau:

1. Nhập, sửa câu hỏi trong đề kiểm tra.

2. Nhập thông tin chung của đề kiểm tra.


Bài học này mô tả các thao tác thuộc nhóm 2: nhập thông tin chung của đề kiểm tra Quiz.

1. Trước tiên cần chú ý đến Thanh công cụ nhập liệu chính của Quiz File.

Phía trái của Thanh công cụ này có 2 nút lệnh. Trong đó nút dùng để vào chức năng nhập các thông tin chung, thuộc tính của Quiz File.

2. Khi nháy lên nút thì thanh công cụ có dạng như hình trên bao gồm 2 nút lệnh tương ứng với 2 chức năng nhập thông tin chung.

3. Muốn vào chức năng nhập thông tin thuộc tính Quiz thì nháy chuột lên nút lệnh .

Nháy nút để vào trang nhập các thông tin chung của Quiz như màn hình sau:

Thông tin chung bao gồm: Tên đề kiểm tra; Mô tả ngắn; Tiêu đề trên và Tiêu đề dưới khi in Quiz này ra máy in.

4. Nháy nút để vào trang nhập các thuộc tính chi tiết của Quiz như màn hình sau:

Các thông tin thuộc tính chi tiết bao gồm:

- Thang điểm: thang điểm tối đa để phần mềm tự động châm bài làm của HS.

- Thời gian làm bài: Thời gian tối đa cho phép khi làm bài kiểm tra này.

- Mật khẩu bảo vệ Quiz. Có 2 hệ thống mật khẩu bảo vệ, mật khẩu dùng để xem, đọc và mật khẩu đầy đủ để có thể thay đổi, điều chỉnh nội dung của Quiz.

- Cho phép dừng khi làm bài: Nếu lựa chọn này được kích hoạt thì khi làm bài kiểm tra không được dừng lại bằng cách nháy nút .

- Các lựa chọn In Tiêu đề trênIn Tiêu đề dưới của đề kiểm tra.

Khi nhập xong các thông tin thuộc tính thì nháy nút Kết thúc.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7390

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn