Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Qui trình mua phiếu Cùng học và nhập Mã sử dụng Cùng học.
29/11/2014

Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký sử dụng trang Cùng học bằng cách mua phiếu Cùng học và nhập Mã thẻ.
Bước này thực hiện sau khi đã có tài khoản truy cập Cùng học.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7773

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn