Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Quản trị người dùng trong School Viewer
20/08/2008

Chỉ có người dùng là admin hoặc tương mới có quyền thực hiện được chức năng Quản trị người dùng. Các tính chính của chức năng này bao gồm:
- Khởi tạo người dùng (user) mới.
- Thay đổi thông tin user đã có (bao gồm thay đổi mức, mật khẩu, ...).
- Xóa người dùng.


Thực hiện lệnh: Hệ thống-->Quản trị người dùng.

Cửa sổ lệnh có dạng sau:

 

Trên màn hình ta sẽ nhìn thấy 3 danh sách các User của phần mềm lần lượt theo mức 0 (quản trị), mức 1 (giáo viên) và mức 2 (học sinh).

Mặc định toàn bộ hệ thống chỉ có đúng một User mức 0 là admin. Đây là User quản trị hệ thống chính được khởi tạo sẵn của hệ thống CSDL. Không thể xóa được User admin này. Từ User admin này có thể khởi tạo nhiều User mức 0 khác. Tuy nhiên các User mức 0 khác đều có thể xóa được.

Mỗi User sẽ bao gồm 2 tên chính: UserName và FullName.

UserName là tên truy cập chính của tài khoản này. Hai người dùng phải có tên truy cập khác nhau trong một CSDL.

FullName là tên đầy đủ của User này. Cho phép các FullName trùng tên nhau.

Sau đây là các thao tác chính trong màn hình quản trị người dùng của phần mềm School Viewer.

Tạo mới người dùng:

Nháy nút  nằm phía phải trên cửa sổ lệnh.

 

- Nhập tên truy cập chính của User tại vị trí Tên truy cập.

- Chọn mức của người dùng. Có 3 lựa chọn:

+ Mức 0 (quản trị).

+ Mức 1 (giáo viên). Chọn giáo viên tương ứng trong danh sách giáo viên tại khung bên phải.

+ Mức 2 (học sinh). Chọn lớp và chọn tiếp học sinh tại khung bên phải.

- Cài đặt mật khẩu (nếu cần). Mật khẩu cần được nhập 2 lần. Cần check tại vị trí trước khi nhập mật khẩu.

- Đối với User mức 1 (giáo viên) cần xác nhận thêm các quyền bổ sung cho giáo viên này tại vị trí:

 

+ Nếu chọn Gán quyền mặc định: giáo viên sẽ chỉ có quyền đối với các lớp và môn học mình phụ trách hoặc toàn quyền với lớp do giáo viên chủ nhiệm.

+ Nếu chọn Gán quyền độc lập: phần mềm sẽ gán thêm các quyền bổ sung là Nhập/sửa dữ liệu hoặc hủy quyền này của giáo viên này đối với các khối lớp trong nhà trường.

- Nhấn nút Cập nhậtđể kết thúc quá trình khởi tạo User mới.

Sửa, thay đổi thông tin người dùng:

Chọn người dùng trong danh sách và nháy nút Sửa ngay bên cạnh. Hộp hội thoại sửa thông tin User tương tự như hộp hội thoại khởi tạo. Được quyền sửa thông tin nội dung là tên giáo viên, tên học sinh, mật khẩu và quyền bổ sung. Không được phép thay đổi mức và tên truy cập của User.

Xóa người dùng:

Chọn người dùng trong danh sách và nháy nút Xóa bên cạnh.

 

Nháy nút Có để tiến hành xóa User này khỏi danh sách.

Chú ý: Không thể xóa được người dùng admin.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=2423

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn