Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Danh sách các phần mềm định hướng Quản lý Ngân hàng câu hỏi và Kiểm tra kiến thức theo mô hình ngân hàng câu hỏi của công ty công nghệ Tin học Nhà trường
01/12/2010


SttPhần mềmChức năngGiá phần mềm
1 iQB Leo 4.0

Bản dành cho các Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục và đào tạo, các Nhà trường phổ thông.
Phần mềm Ngân hàng đề thông minh - iQB bản đầy đủ dành cho các nhà trường phổ thông, các Sở Giáo dục & Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Có tất cả các chức năng chính bao gồm: Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp. Phần mềm có nhiều chức năng quản lý các CSDL ngân hàng câu hỏi các môn học.
5.000.000 đ / Nhà trường / Sở / Phòng + 5 PC License
2 iQB Leo 4.0

Bản dành cho các Phòng Khảo thí / Phòng đào tạo các trường ĐH, CĐ
Phần mềm Ngân hàng đề thông minh - iQB bản đầy đủ dành cho Trường Đại học, Cao đẳng, các Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí trực thuộc các trường Đại học, Cao đẳng.

Có đầy đủ tất cả các chức năng chính bao gồm: Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp. Phần mềm có nhiều chức năng quản lý các CSDL ngân hàng câu hỏi các môn học.
20.000.000 đ / Trường + 10 PC License
3iQB Leo 4.0

Bản dành cho các Khoa / Bộ môn thuộc các trường ĐH, CĐ
Phần mềm Ngân hàng đề thông minh - iQB bản đầy đủ dành cho Trường Đại học, Cao đẳng, các Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí trực thuộc các trường Đại học, Cao đẳng.

Có đầy đủ tất cả các chức năng chính bao gồm: Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp. Phần mềm có nhiều chức năng quản lý các CSDL ngân hàng câu hỏi các môn học.
9.500.000 đ / Khoa, Bộ môn + 7 PC License
4 iQB Cat 4.0 Phần mềm Ngân hàng đề thông minh - iQB bản dành riêng cho cá nhân giáo viên sử dụng với mục đích riêng của mình. Phần mềm có các chức năng chính: Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp.

Phần mềm được phát hành theo 2 bản; Cơ sở và Đầy đủ. Bản đầy đủ chỉ hơn bản Cơ sở bởi lệnh nhập trực tiếp đề kiểm tra.
Bản Cơ sở: 95.000 đ / License

Bản đầy đủ: 390.000 đ / License
5 Luyện thi Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh Bộ phần mềm Luyện thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh lần đầu tiên của Việt Nam được xây dựng trên công nghệ Ngân hàng câu hỏi. Mỗi phần mềm có sẵn một CSDL trên 3000 câu hỏi dùng để luyện thi theo các môn học trên. Chức năng chính của bộ phần mềm là tự động sinh các đề kiểm tra trắc nghiệm theo đúng mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đề kiểm tra này có thể làm trực tiếp trên máy tính hoặc in ra giấy. Phần mềm còn có chức năng theo rõi kết quả học tập, ôn luyện thi của học sinh.

Bộ phần mềm bao gồm 4 CD luyện thi các môn Lý, Hóa, Sinh, Anh.
75.000 đ / CD
6 Kiểm tra kiến thức Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa 12 Bộ phần mềm có chức năng chính là quản lý một CSDL ngân hàng câu hỏi riêng biệt theo môn học. Các chức năng chính: nhập, sửa câu hỏi; nhập, sửa mẫu đề kiểm tra; khởi tạo đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức nhanh; in DS câu hỏi và làm bài kiểm tra trực tiếp trên máy tính. Phần mềm đã chứa sẵn một CSDL câu hỏi đầy đủ với môn học hiện thời phủ kín chương trình sách giáo khoa và có thể dùng được ngay.

Bộ phần mềm bao gồm 5 CD các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa lớp 12.
60.000 đ / CD
7 Kiểm tra kiến thức Toán, Lý, Hóa 11 Bộ phần mềm có chức năng chính là quản lý một CSDL ngân hàng câu hỏi riêng biệt theo môn học. Các chức năng chính: nhập, sửa câu hỏi; nhập, sửa mẫu đề kiểm tra; khởi tạo đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức nhanh; in DS câu hỏi và làm bài kiểm tra trực tiếp trên máy tính. Phần mềm đã chứa sẵn một CSDL câu hỏi đầy đủ với môn học hiện thời phủ kín chương trình sách giáo khoa và có thể dùng được ngay.

Bộ phần mềm bao gồm 3 CD các môn Toán, Lý, Hóa lớp 11.
60.000 đ / CD
8 Kiểm tra kiến thức Toán, Lý, Hóa 10 Bộ phần mềm có chức năng chính là quản lý một CSDL ngân hàng câu hỏi riêng biệt theo môn học. Các chức năng chính: nhập, sửa câu hỏi; nhập, sửa mẫu đề kiểm tra; khởi tạo đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức nhanh; in DS câu hỏi và làm bài kiểm tra trực tiếp trên máy tính. Phần mềm đã chứa sẵn một CSDL câu hỏi đầy đủ với môn học hiện thời phủ kín chương trình sách giáo khoa và có thể dùng được ngay.

Bộ phần mềm bao gồm 3 CD các môn Toán, Lý, Hóa lớp 10.
60.000 đ / CD
9 Kiểm tra kiến thức Toán, Lý, Hóa, Sinh 9 Bộ phần mềm có chức năng chính là quản lý một CSDL ngân hàng câu hỏi riêng biệt theo môn học. Các chức năng chính: nhập, sửa câu hỏi; nhập, sửa mẫu đề kiểm tra; khởi tạo đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức nhanh; in DS câu hỏi và làm bài kiểm tra trực tiếp trên máy tính. Phần mềm đã chứa sẵn một CSDL câu hỏi đầy đủ với môn học hiện thời phủ kín chương trình sách giáo khoa và có thể dùng được ngay.

Bộ phần mềm bao gồm 4 CD các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh lớp 9.
60.000 đ / CD
10 Kiểm tra kiến thức Toán, Lý, Hóa 8 Bộ phần mềm có chức năng chính là quản lý một CSDL ngân hàng câu hỏi riêng biệt theo môn học. Các chức năng chính: nhập, sửa câu hỏi; nhập, sửa mẫu đề kiểm tra; khởi tạo đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức nhanh; in DS câu hỏi và làm bài kiểm tra trực tiếp trên máy tính. Phần mềm đã chứa sẵn một CSDL câu hỏi đầy đủ với môn học hiện thời phủ kín chương trình sách giáo khoa và có thể dùng được ngay.

Bộ phần mềm bao gồm 3 CD các môn Toán, Lý, Hóa lớp 8.
60.000 đ / CD
11 iTester Pro 4.0 Phần mềm có chức năng chính là kiểm tra trực tiếp trên máy tính theo các đề kiểm tra đã được tạo bởi phần mềm iQB. Kết quả làm bài trực tuyến sẽ được ghi lại trong một tệp do GD qui định. Phần mềm định hướng cài đặt trong các phòng máy tính có mạng LAN của nhà trường. Miễn phí
12 iTester 4.0 Phần mềm có chức năng chính là kiểm tra trực tiếp trên máy tính theo các đề kiểm tra đã được tạo bởi phần mềm iQB. Kết quả làm bài hiện ngay trên máy tính. Phần mềm định hướng dùng trong gia đình học sinh. Miễn phí
13 iTestMixer 4.0 Phần mềm có chức năng trộn câu hỏi của một đề kiểm tra cho trước và sinh ra nhiều đề kiểm tra khác tương đương.Miễn phí
14 iTQMaker 4.0 Phần mềm có chức năng chính là sinh tự động nhanh đề kiểm tra theo các CSDL ngân hàng câu hỏi có sẵn. Đề kiểm tra được sinh ra theo mẫu đề kiểm tra có sẵn trong CSDL ngân hàng câu hỏi. Miễn phí


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=4911

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn