Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

FORM phân loại các kiểu câu và thành phần câu (FSSP)
26/07/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà truờng

Trong bài viết này tôi sẽ mô tả FORM Phân loại các kiểu câu và thành phần câu, một Form hoàn toàn mới được đưa vào từ phần mềm Tiếng Việt lớp 4 và được dùng để thực hiện các bài học liên quan đến phân tích và phân loại các loại câu tổng quát, phân loại câu kể và phân loại câu đơn, câu phức trong Tiếng Việt, đồng thời nhận dạng và phân loại các thành phần câu. FORM này nằm trong các mô phỏng phần kiến thức Luyện từ và câu trong chương trình Tiếng Việt các lớp 4, 5.


Chức năng FORM

FORM này được thiết kế để học tập và ôn luyện phần kiến thức phân loại các kiểu câu và thành phần câu trong môn Tiếng Việt Tiểu học.

Các kiểu câu có thể thực hiện phân loại trong FORM này bao gồm:

- Phân loại câu kể: Ai làm gì? Ai là gì? Ai như thế nào?

- Phân loại câu tổng quát: câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến.

Thành phần câu có thể phân loại bao gồm chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ.

FORM này được thiết kế với 2 dạng bài luyện chính:

1. Luyện phân loại câu kể và thành phần câu.

2. Luyện phân loại câu tổng quát và thành phần câu.

Khuôn dạng FORM

Dạng 1: Luyện phân loại câu kể và thành phần câu.

Giao diện của FORM có dạng như hình dưới đây:


Chính giữa màn hình là một đoạn văn bản trong đó GV cần thực hiện việc phân loại câu và thành phần câu của văn bản này. Bên phải là các nút lệnh chính của FORM. Tùy thuộc vào dạng bài luyện mà các nút lệnh dùng để phân loại câu này sẽ khác nhau.

2 nút lệnh phía trên là các nút lệnh dùng để xác định thành phần câu.


3 nút lệnh phía dưới dùng để xác định các loại câu kể.


Tại một thời điểm chỉ làm việc với một trong hai nhóm công cụ trên: hoặc thành phần câu hoặc phân loại câu.

Nút dùng để chuyển đổi giữa hai chế độ làm việc trên.

Thao tác xác định thành phần câu như sau:

- Dùng chuột đánh dấu đoạn văn bản.

- Nháy chuột lên nút phân lại thành phần câu.

Thành phần câu sẽ được đổi màu theo khuôn dạng đã chọn.

Thao tác phân loại câu như sau:

- Nháy chọn nút phân loại câu tại khung bên phải.

- Nháy chuột lên một từ bất kỳ của câu sẽ được phân loại.

Câu này sẽ được đổi màu theo khuôn dạng đã định sẵn theo phân loại đã chọn.

Có 2 chế độ kiểm tra đúng, sai như sau:

- Kiểm tra nhanh: làm tới đâu, kiểm tra ngay đến đó.

- Kiểm tra bình thường: chỉ kiểm tra khi nháy nút .

Có 2 cách đánh dấu để phân loại thành phần câu:

- Cách đơn giản: chỉ cần chọn một từ trong cụm từ cần tỉm.

- Cách chính xác: cần đánh dấu chính xác toàn bộ cụm từ.

Dạng 2: Luyện phân loại câu tổng quát và thành phần câu.

Khuôn dạng FORM tương tự trên, thao tác cũng tương tự trên, chỉ khác ở nhóm các nút lệnh phân loại câu là câu tổng quát.


Các nút lệnh khác.

Các nút dùng để phóng to, thu nhỏ kích thước chữ trên màn hình.

Các nút dùng để phóng to toàn màn hình với nền xanh hoặc nền trắng.

Nút sẽ vào cửa sổ cài đặt màu sắc và khuôn dạng thể hiện cho các kiểu câu và thành phần câu.


Sau khi cài đặt xong nháy nút Chấp nhận để đóng cửa sổ này.

Nháy nút để chuyển sang bài luyện tiếp theo.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

Nhập dữ liệu trực tiếp vào FORM

Nháy nút để vào màn hình nhập dữ liệu trực tiếp cho FORM. Cửa sổ nhập trực tiếp dữ liệu có khuôn dạng như hình sau:


Qui trình nhập dữ liệu như sau:

- Chọn kiểu bài luyện: chọn 1 trong 2 kiểu sau:

+ Phân loại câu kể và thành phần câu.

+ Phân loại câu tổng quát và thành phần câu.

- Chọn kiểu kiểm tra là kiểm nhanh hay kiểm tra bình thường.

- Chọn kiểu tìm và xác định thành phân câu là đơn giản hay chính xác.

- Chọn kiểu nguồn dữ liệu là Tự động sinh hay người dùng tự nhập.

Nếu chọn Người dùng tự nhập thì cần nhập tiếp các dữ liệu sau:

- Tiêu đề.

- Nội dung bài luyện chính.

Chú ý nội dung bài luyện chính phải chứa các TAG thành phần câu và kiểu câu tương ứng với kiểu bài luyện đã chọn ở trên.

Muốn kiểm tra xem nhập đã đúng TAG chưa thì nháy nút .

Nút Nhập nhanh cho phép vào một cửa sổ để các định nhanh các kiểu câu và thành phần câu của nội dung bài luyện mà không cần gõ TAG trực tiếp. Cửa sổ nhập nhanh có dạng như sau:


Cách thao tác với các nút lệnh dùng để cài đặt thành phần câu và kiểu câu tương tự như thao tác trong FORM chính.

Các nút Xem mẫu 1Xem mẫu 2 dùng để xem và kiểm tra lại thể hiện của Nội dung bài luyện chính trên các màn hình nền xanh và trắng. Hai chức năng này giúp GV kiểm tra lại bài học trước khi tiến hành giảng dạy.

Cửa sổ Xem mẫu 1 trên nền xanh.


Cửa sổ Xem mẫu 2 trên nền trắng.


Nút Kiểu câu / Thành phần câu dùng để chuyển đổi xem thể hiện đoạn văn bản theo kiểu câu hay thành phần câu tương ứng.

Nếu người dùng muốn nhập bộ dữ liệu đầu vào trong các tệp adf thì cần nhập tên tệp này tại vị trí Tên tệp dữ liệu cần chuyển nhập, sau đó nháy nút Nhập trực tiếp dữ liệu.

Màn hình nhập dữ liệu cho các tệp adf có dạng như hình sau:


Thao tác trong cửa sổ này như sau:

- Nháy nút +, - để bổ sung hoặc xóa bớt các bài luyện.

- Chọn kiểu bài luyện tương ứng.

- Chọn kiểu kiểm tra.

- Chọn Kiểu tìm xác định thành phần câu.

- Nhập Tiêu đề và nội dung đoạn văn bản.

Các nút Nhập nhanh, Xem mẫu 1, Xem mẫu 2Kiểm tra có ý nghĩa tuơng tự đã mô tả ở trên.

Nhập xong nháy nút Chấp nhận.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6545

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn