Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tính điểm trung bình môn học trong School Viewer như thế nào?
05/01/2007

Tóm tắt: Chức năng tính tự động điểm trung bình môn học (học kỳ, cả năm) và trung bình các môn học là một trong các tính năng chính nhất của phần mềm quản lý học tập nhà trường School Viewer. Về bản chất công việc tính này khá đơn giản nhưng do rất nhiều yếu tố chủ quan và khách quan một số nhà trường vẫn còn gặp lúng túng khi tính toán các điểm trung bình này trong phần mềm School Viewer. Bài viết này nhằm mục đích hướng dẫn và giải thích một số điểm mấu chốt quan trọng liên quan đến các vấn đề vừa nêu ra trong phần mềm.


1. Có các loại điểm trung bình môn học nào cần tính toán?

Trong các nhà trường THCS và THPT của Việt Nam, mỗi học sinh và với mỗi môn học tính điểm sẽ cần phải tính 3 giá trị:

- Điểm trung bình môn học học kỳ I (ta sẽ ký hiệu là TBMHK1)

- Điểm trung bình môn học học kỳ II (ký hiệu là TBMHK2) và

- Điểm trung bình môn học cả năm (TBMCN).

Trong mọi trường hợp giá trị TBMCN được tính từ các giá trị TBMHK1 và TBMHK2 theo công thức sau:

TBMCN = (TBMHK1+2*TBMHK2)/3 (1)

Trong School Viewer, việc tính TBMCN sẽ tuân theo một công thức tính tương tự như (1) (tuy nhiên không phải là (1)) như sau:

TBMCN = (hesoHk1* TBMHK1+hesoHk2*TBMHK2)/(hesoHk1+ hesoHk2) (2)

Mặc định phần mềm sẽ gán các giá trị hệ số như sau:

hesoHk1 = 1

hesoHk2 = 2

do vậy thực chất công thức (2) chính là (1).

Chú ý rằng trong School Viewer các giá trị hệ số hesoHk1 và hesoHk2 được phép gán và thay đổi trong hộp hội thoại tính chất môn học của mỗi lớp học. Các nhà trường chú ý tuyệt đối không thay đổi các giá trị này vì nếu thay đổi sẽ làm sai các tính toán TBMCN của phần mềm.

2. Các mô hình và công thức tính điểm trung bình học kỳ trong các nhà trường Việt Nam

Hiện tại trong các nhà trường phổ thông Việt Nam tồn tại hai kiểu và cách tính điểm trung bình môn học (TBMHK) như sau:

Nhóm 1. Các lớp thuộc THCS, khối 10 THPT (mới), toàn bộ các lớp thuộc các trường THPT thí điểm phân ban (cũ) và THPT kỹ thuật (đang thí điểm).

Đối với nhóm này các giá trị TBMHK1 và TBMHK2 sẽ được tính hoàn toàn theo kiểu "các hệ số điểm", nghĩa là điểm trung bình môn học sẽ là giá trị trung bình của tất cả các loại điểm sau khi đã tính đến hệ số của các điểm này. Có thể đưa ra một công thức tổng quát như sau:

Giả sử một học sinh trong một học kỳ có các giá trị điểm của một môn học là d1, d2, ...., dN thì:

TBMHK = (h1*d1 + h2*d2 + .... + hN*dN)/(h1+h2+...+hN) (3)

Trong công thức (3) các hệ số h1, h2, ..., hN được lấy từ loại điểm tương ứng (ví dụ điểm 15 phút, miệng, 1 tiết, thi HK, ....).

Nhóm 2. Các lớp 11, 12 thuộc các nhà trường THPT không phân ban (cũ). Hiện tại hầu hết các nhà trường THPT của Việt Nam thuộc loại trường này.

Đối với nhóm này điểm trung bình môn học được tính thông qua điểm thi học kỳ và điểm trung bình kiểm tra (TBKT).

TBMHK = (2*TBKT + ThiHK)/3 (4)

Trong School Viewer, việc tính cụ thể tuân theo công thức sau gần tương tự công thức (4):

TBMHK = (hsTBKT*TBKT + hsThiHK*ThiHK)/(hsTBKT+hsThiHK) (5)

Các hệ số hsTBKT và hsThiHK được gán các giá trị mặc định như sau:

hsTBKT = 2

hsThiHK = 1

Do vậy thực chất công thức (5) chính là công thức (4).

Trong School Viewer việc phân loại vào các nhóm 1 hoặc 2 được thực hiện trong cửa sổ lệnh

Danh sách Lớp học như hình ảnh dưới đây tại cột Hệ đào tạo.

3. Điểm thành phần - cấu thành quan trọng nhất để tính điểm trung bình môn học

Các giá trị điểm trung bình môn học được tính toán dựa trên các điểm cấu thành: các loại điểm như Miệng, 15 phút, 1 tiết, Thực hành, Thi Học kỳ, ... Mỗi loại điểm như vậy sẽ tương ứng với một giá trị hệ số cố định dùng cho việc tính điểm trung bình.

Mặc định phần mềm School Viewer đã thiết kế sẵn các loại điểm sau đây:

Các giá trị điểm trong bảng trên gọi là các loại điểm hệ thống, người dùng không được phép xóa các loại điểm này. Tuy nhiên có thể thay đổi các tham số sau:

- Tên điểm

- Hệ số điểm

- Kiểu điểm và số chữ số thập phân.

Chú ý rất quan trọng:

Các nhà trường tuyệt đối không nên thay đổi tên các loại điểm này. Chỉ có thể thay đổi kiểu điểm nếu có nhu cầu.

Theo qui định mới 40/2006 của Bộ giáo dục đào tạo các loại điểm kiểm tra giấy nếu là trắc nghiệm thì có thể cho điểm thập phân, do vậy các điểm 15 phút và 1 tiết có thể thay đổi sang kiểu thập phân với 1 chữ số sau dấu phảy.

Muốn thay đổi kiểu điểm này làm như sau:

Thực hiện lệnh Nhập dữ liệu --> Dữ liệu tham chiếu --> Phân loại điểm năm học.

4. Các thao tác thực hiện việc tính điểm trung bình môn học tự động trong phần mềm School Viewer

Trong phần mềm School Viewer có thể thực hiện các thao tác sau để thực hiện việc tính tự động điểm trung bình môn học (cho từng học kỳ hoặc cả năm học).

4.1. Các thao tác tính trực tiếp trong cửa sổ và màn hình nhập điểm

Trong cửa sổ nhập điểm chi tiết (nhập điểm theo lớp hoặc theo giáo viên):

- Nháy đúp chuột vào tiêu đề cột của TBHK sẽ tự động tính điểm trung bình học kỳ tương ứng cho toàn bộ lớp học đang nhập điểm.

- Nháy đúp chuột vào một dòng (ô) của cột TBHK sẽ tự động tính điểm trung bình học kỳ tương ứng cho học sinh hiện thời.

- Trong cửa sổ lệnh Sổ Cái Lớp, tại bảng lưới "Tổng hợp HK" thì nháy đúp chuột tại các tiêu đề cột điểm TB môn sẽ tự động tính điểm trung bình của môn học này cho toàn bộ lớp học.

4.2. Lệnh tính điểm trung bình riêng biệt cho một lớp hoặc một khối lớp hoặc toàn trường

Lệnh tính điểm trung bình riêng biệt được thực hiện từ thực đơn:

Công cụ --> Tính điểm TB và đánh giá.

5. Xử lý các trường hợp đặc biệt

Nếu các điểm thành phần được nhập đầy đủ thì việc tính toán tự động điểm trung bình môn học sẽ được thực hiện rất nhanh chóng như đã mô tả ở trên.

Tuy nhiên trên thực tế việc nhập điểm không phải bao giờ cũng diễn ra tốt đẹp theo ý muốn. Rất nhiều trường hợp đặc biệt cần xử lý, ví dụ nếu một học sinh chuyển trường sẽ không kịp nhập lại điểm chi tiết. Chúng ta bắt buộc phải tính điểm trung bình môn học khi không có hoặc có chưa đủ điểm thành phần. Trong School Viewer có thể thực hiện bằng 2 cách sau:

Cách 1: Nhập trực tiếp điểm trung bình môn học trong bảng nhập điểm chi tiết.

Cách 2: Dùng một lệnh nhập trực tiếp điểm trung bình môn học cho nhiều học sinh và cho nhiều môn học cùng một lúc.

5.1. Nhập trực tiếp điểm trung bình môn học trong khi nhập điểm chi tiết

Cách làm này chỉ áp dụng khi một học sinh không có điểm trong bảng điểm chi tiết hiện thời.

Khi đó nếu tính toán tự động điểm TB môn học của học sinh này sẽ bằng 0.

Dùng lệnh:

Nhập điểm --> Nhập điểm trung bình môn

Một cửa sổ nhỏ xuất hiện cho phép nhập trực tiếp điểm trung bình cho môn học hiện thời.

Lệnh này chỉ cho phép nhập khi điểm thành phần của học sinh này không có.

5.2. Dùng một lệnh nhập điểm trung bình môn riêng biệt

Các bước thực hiện như sau:

- Thực hiện lệnh:

Nhập dữ liệu --> Nhập điểm Học kỳ (I/II) --> Nhập trực tiếp TBMHK

Trong hộp hội thoại tiếp theo chọn lớp và chọn các học sinh muốn nhập trực tiếp điểm trung bình.

- Trong cửa sổ nhập điểm tiếp theo tiến hành nhập trực tiếp điểm trung bình môn học cho từng học sinh đã chọn:

Các nút lệnh sau có ý nghĩa trong màn hình nhập điểm này:URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=684

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn