Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả chi tiết giao diện các bài luyện của phần mềm Học từ Tiếng Việt. 14. Phân loại từ --> Tìm và phân loại từ
05/07/2013

Trong phần kiến thức Học từ Tiếng Việt, nhận biết và phân loại từ vựng đóng vai trò rất quan trọng. Lần đầu tiên các học sinh nhỏ tuổi bắt đầu làm quen với các loại khái niệm như từ đơn, từ ghép, từ ghép phân loại và tổng hợp. Cao hơn nữa các em sẽ bắt đầu nhận dạng được khái niệm danh từ, tính từ, động từ, quan hệ từ. Những khái niệm này rất quan trọng trong việc nắm được ngữ pháp Tiếng Việt sau này.


Trong phần này chúng tôi sẽ lần lượt mô tả các dạng bài luyện về phân loại từ trong phần mềm Học từ Tiếng Việt.Phân loại từ -->Tìm và phân loại từ.


1. Tìm và phân loại danh từ.


Trên màn hình xuất hiện một danh sách các từ. Học sinh cần tìm, phân biệt và nháy chuột lên các danh từtrong dãy các từ này.

Làm xong nháy nút V để kiểm tra đúng hay sai. Muốn được trợ giúp thì nháy nút ?.

2. Tìm và phân loại tính từ


Trên màn hình xuất hiện một danh sách các từ. Học sinh cần tìm, phân biệt và nháy chuột lên các tính từtrong dãy các từ này.

Làm xong nháy nút V để kiểm tra đúng hay sai. Muốn được trợ giúp thì nháy nút ?.

3. Tìm và phân loại động từ.


Trên màn hình xuất hiện một danh sách các từ. Học sinh cần tìm, phân biệt và nháy chuột lên các động từtrong dãy các từ này.

Làm xong nháy nút V để kiểm tra đúng hay sai. Muốn được trợ giúp thì nháy nút ?.

4. Tìm và phân loại đại từ.


Trên màn hình xuất hiện một danh sách các từ. Học sinh cần tìm, phân biệt và nháy chuột lên các đại từtrong dãy các từ này.

Làm xong nháy nút V để kiểm tra đúng hay sai. Muốn được trợ giúp thì nháy nút ?.

5. Tìm và phân loại quan hệ từ.


Trên màn hình xuất hiện một danh sách các từ. Học sinh cần tìm, phân biệt và nháy chuột lên các quan hệ từ trong dãy các từ này.

Làm xong nháy nút V để kiểm tra đúng hay sai. Muốn được trợ giúp thì nháy nút ?.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7173

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn