Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thao tác 5. Quản trị nhóm câu hỏi theo chủ đề kiến thức trong iQB Leo 7.0
07/08/2013

Chức năng quản trị nhóm câu hỏi theo chủ đề kiến thức dành riêng cho người quản trị hệ thống CSDL. Chức năng này chỉ có trong phần mềm iQB Leo 7.0.


Với chức năng này, người quản trị hệ thống sẽ có một công cụ để quan sát tổng thể toàn bộ Ngân hàng câu hỏi thông qua các chủ đề kiến thức, quan hệ giữa chủ đề kiến thức và câu hỏi, từ đó có thể có những quyết định liên quan đến việc nhập, dịch chuyển, sao chép hệ thống câu hỏi hiện có trong Ngân hàng câu hỏi hiện thời. Với chức năng, người quản trị hệ thống CSDL có thể làm được những công việc sau đây:

- Tính toán thống kê phân loại câu hỏi theo từng nhóm chủ đề kiến thức (chủ đề lõi và tiêu đề).

- Xóa toàn bộ hoặc một nhóm câu hỏi từ một chủ đề kiến thức.

- Di chuyển câu hỏi từ chủ đề này sang chủ đề khác.

- Sao chép câu hỏi từ một chủ đề kiến thức sang vùng câu hỏi tạm thời và ngược lại.

Lệnh này rất hữu ích cho các giáo viên quản trị hệ thống Ngân hàng câu hỏi trong nhà trường.

Thực hiện lệnh từ thực đơn:

Công cụ ---> Điều chỉnh nhóm câu hỏi theo ma trận kiến thức.


Giao diện của lệnh có khuôn dạng như hình dưới đây. Cửa sổ của lệnh sẽ được chia thành 5 khu vực sau:

1. Ma trận kiến thức.

2. Thông tin tổng hợp chủ đề kiến thức đang chọn.

3. Các lệnh đối với chủ đề kiến thức đang chọn.

4. Thông tin câu hỏi chi tiết.

5. Các lệnh đối với câu hỏi chi tiểt.


Chúng ta sẽ quan sát từng khu vực này.

Màn hình của lệnh được chia thành 5 khu vực sau:

(1) Khu vực cây chủ đề kiến thức

Đây là khu vực cho phép người dùng quan sát và chọn một chủ đề kiến thức muốn điều chỉnh câu hỏi. Có thể chọn 1 chủ đề kiến thức lõi hoặc chọn một chủ đề tiêu đề. Nếu muốn chọn vùng câu hỏi tạm thời thì nháy vào nút Câu hỏi tạm thời phía dưới khu vực (1) này.


Sau khi chọn được một chủ đề kiến thức cụ thể thì các vùng còn lại (2), (3), (4), (5) sẽ bắt đầu có tác dụng thực hiện các chức năng tiếp theo.

(2) Khu vực hiện thông tin thống kê

Trong khung cửa sổ này sẽ thể hiện một thống kê nhỏ câu hỏi liên quan đến chủ đề kiến thức đang chọn hiện thời.


Nếu thấy thông tin chưa xuất hiện, nháy nút Xem thông tin để làm xuất hiện thống kê tương ứng.

(3) Các lệnh chính liên quan đến chủ đề đã chọn

Vùng này chứa các nút lệnh liên quan trực tiếp chủ đề kiến thức đang chọn. Các nút có ý nghĩa riêng biệt khi vùng kiến thức nằm trong Ma trận kiến thức hay là DS câu hỏi tạm thời.

- Các nút lệnh khi vùng chủ đề đã chọn nằm trong Ma trận kiến thức chính của CSDL.


Xóa: xóa toàn bộ câu hỏi của chủ đề này.

Chuyển sang chủ đề:chuyển toàn bộ câu hỏi của vùng đã chọn sang một chủ đề khác. Xuất hiện hộp hội thoại chọn chủ đề đích muốn chuyển đến.

Sao chép sang DS câu hỏi tạm thời: sao chép toàn bộ câu hỏi đã chọn sang vùng DS câu hỏi tạm thời.

- Các nút lệnh khi vùng chủ đề đã chọn là DS câu hỏi tạm thời.


Xóa: xóa toàn bộ DS câu hỏi tạm thời.

Sao chép sang chủ đề:sao chép DS câu hỏi tạm thời sang vùng câu hỏi chính thức. Xuất hiện hộp hội thoại cho phép chọn chủ đề kiến thức và kỹ năng của vùng kiến thức đích muốn sao chép câu hỏi tạm thời.

(4) Lưới DS các câu hỏi chi tiết tương ứng của chủ đề

Khu vực này chứa 1 lưới câu hỏi tương ứng với chủ đề kiến thức đã chọn trong vùng 1. Tích chọn ô tại cột trái đầu tiên để chọn hoặc hủy câu hỏi này. Có thể chọn hoặc hủy chọn toàn bộ các câu hỏi trên lưới nếu nháy chuột vào ô tiêu đề của cột 1.


Nút lệnh phía dưới lưới này dùng để xác định các tiêu chí chọn câu hỏi trong lưới trên. Cửa sổ chọn các tiêu chí chọn câu hỏi như hình dưới đây. Tích chọn các tiêu chí và nháy nút Đồng ý để thực hiện.


Sau khi đã chọn một số câu hỏi trong danh sách này thì các nút lệnh trong khu vực (5) sẽ hoạt động.

(5) Các lệnh chính liên quan đến các câu hỏi đã chọn

Vùng này chứa các nút lệnh liên quan đến các câu hỏi đã được chọn trên lưới trong vùng (4).

Các nút lệnh có tính năng tương tự như trong vùng 3 đã nêu trên.


Xóa: xóa tất cả các câu hỏi đã chọn trong danh sách.

Chuyển sang chủ đề: chuyến các câu hỏi đã chọn sang một chủ đề lõi khác. Chức năng này chỉ có tác dụng khi chủ đề kiến thức đang chọn là chủ đề lõi. Khi thực hiện lệnh này, sẽ xuất hiện cửa sổ cho phép chọn chủ đề kiến thức lõi sẽ là đích để chuyển các câu hỏi này sang đó.

Sao chép sang DS câu hỏi tạm: chức năng này cho phép sao chép các câu hỏi đã chọn sang khu vực câu hỏi tạm thời.

Sao chép sang chủ đề: chức năng nảy có tác dụng chọn câu hỏi tạm thời trong cửa sổ (1). Chức năng cho phép sao chép các câu hỏi được chọn sang một chủ đề kiến thức lõi của Ngân hàng câu hỏi.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7243

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn