Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu phần mềm Chọn từ đúng chính tả trên Cùng học
07/06/2014

Chọn từ đúng chính tả - Select Correct Phonetic Word là một phần mềm rất đơn giản giúp HS cấp tiểu học luyện về chính tả tiếng Việt.

Phần mềm được xây dựng dựa trên kiến thức phần Chính tả trong chương trình môn tiếng Việt cấp Tiểu học. Phần kiến thức Phân biệt chính tả được đưa vào SGK tiếng Việt ở tất cả các lớp 1, 2, 3, 4, 5.


Đường link trực tiếp của phần mềm:

http://cunghoc.thnt.vn/index.php?view=detail&stt=20#baihoc

Giao diện chính của phần mềm như hình sau:


Giao diện của phần mềm rất đơn giản: phần mềm sẽ tự động sinh các bài luyện với 1 câu hỏi duy nhất: Từ nào viết đúng chính tả?

Phía dưới sẽ hiện 2 hoặc 3 đáp án, trong đó chỉ có 1 từ là viết đúng. Học sinh cần chọn đáp án đúng để thực hiện bài luyện. Ngay sau khi chọn đáp án, phần mềm sẽ thông báo ngay đúng / sai và chỉ ra đáp án đúng trên màn hình.

Hình ảnh sau thể hiện thông báo của phần mềm khi học sinh chọn đáp án sai:

Sau khi thực hiện xong 1 câu hỏi, HS cần nháy vào hình mũi tên để tự động chuyển bài tiếp theo. Để có thể sinh tự động các bài luyện, phần mềm sẽ dựa trên 2 yếu tố:

1. Trong phần mềm đã được nhập sẵn 1 từ điển chính tả chính tả tiếng Việt khá đầy đủ (khoảng 10.000 từ), đây là các từ viết đúng chính tả tiếng Việt.

2. Để có thể tự động sinh các từ viết sai chính tả, phần mềm sẽ dựa vào bảng sau là bảng các cặp phụ âm. âm đầu, âm vần hay nhầm lẫn trong tiếng Việt. Chương trình phần kiến thức chính tả tiếng Việt của SGK Tiếng Việt các lớp từ 1 đến 5 học đúng theo bảng này.

Stt

Code

Stt

Code

Stt

Code

1

c / k

36

oan/oat

71

iêm / yêm

2

l / n

37

im/iêm

72

en/eng

3

g / gh

38

ưt/ưc

73

ui/uy

4

ng / ngh

39

en/oen

74

iên / iêng

5

tr / ch

40

ong/oong

75

at / ac

6

r / d

41

oc/ooc

76

et / ec

7

r / d / gi

42

uôt/uôc

77

ươi / ươt

8

v / d

43

ưu/ươu

78

oang / ay

9

d / gi

44

in/iên

79

ua / uơ

10

v / d / gi

45

uc/ut

80

ên / ênh

11

s / x

46

ăt/ăc

81

it/ich

12

ch / nh / th

47

ươc/ươt

82

oam / oan

13

r / tr / s

48

et/oet

83

ui / uôi

14

dấu sắc / dấu huyền

49

ươm/ươp

84

in / inh

15

dấu hỏi / dấu ngã

50

iêng/yêng

85

êt / êch

16

dấu hỏi / dấu nặng

51

ây/uây

86

o / ô

17

dấu ngã / dấu nặng

52

oang/oac

87

iên/ yên/ iêng

18

dấu huyền / dấu nặng

53

ăn/ăng

88

it / iêt

19

dấu sắc / dấu nặng

54

it/uyt

89

iu / iêu

20

dấu sắc / dấu hỏi

55

inh/uynh

90

ât / âc

21

dấu sắc / dấu ngã

56

ia/uya

91

am / an / ang

22

dấu huyền / dấu hỏi

57

oai/oay

92

uê / ua

23

dấu huyền / dấu ngã

58

ân/uân

93

ưa / ưu

24

ai/ay

59

oăt / oăc

94

uôn / uôm

25

ao/au

60

ich / uych

95

uôc / uôt

26

ang/ac

61

eo / oeo

96

ươu / ưu

27

an/at

62

uênh / uêch

97

uyp / uyt

28

anh/ach

63

iu/uyu

98

uy / uya

29

ưa/ua

64

ăm/ăng

99

ăm / ắp

30

ươn/ương

65

iêt/iêc

100

ao / oao

31

uôn/uông

66

iên/ iêng/ uyên

101

ăc / oăc

32

uôi/ươi

67

ương/ươc

102

ay / ây

33

iêt/uyêt

68

an/ang

103

au / âu

34

iên/uyên

69

iên /yên

104

ưi / ươi

35

yêu/iêu

70

ân/ângURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7612

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn