Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video giới thiệu iQB 8.0 - Bài 1.2. Phân loại kiểu, dạng và thuộc tính của câu hỏi trong iQB 8.0.
21/09/2015

Bài tiếp theo, bài số 2. Bài 1.2. Phân loại kiểu, dạng và thuộc tính của câu hỏi trong iQB 8.0.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7958

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn