Toán 12 _Nâng cao

Chương II: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón

Bài 3. Mặt trụ, hình trụ và khối trụ

Diện tích hình trụ và thể tích khối trụ.

- Có thể dịch chuyển các đỉnh ở đáy xung quanh vòng tròn đáy.

- Dịch chuyển toàn hình trụ bằng cách dịch chuyển điểm tâm của vòng tròn đáy.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).