Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả nhanh chức năng tạo đa đề kiểm tra trong iQB Lion 8.0
24/06/2014

Một trong các chức năng mới nhất của phần mềm iQB Lion 8.0 là lệnh Khởi tạo đa đề kiểm tra. Đây là 1 tính năng mới hoàn toàn, được thiết kế theo yêu cầu của một số nhà trường (chủ yếu là đại học). Nhóm thiết kế phần mềm iQB đã quyết định bổ sung chức năng này vào phần mềm iQB Lion 8.0 mới nhất. Bài viết này mô tả nhanh ý nghĩa và các tính năng quang trọng của lệnh mới này.


1. Vì sao và khi nào cần tạo đa đề kiểm tra

Trong mô hình truyền thống của iQB chỉ có lệnh khởi tạo 1 đề kiểm tra. Theo thuật toán sinh thì các câu hỏi sẽ được sinh một cách ngẫu nhiên từ các ràng buộc lên đề kiểm tra này. Do vậy khi thực hiện liên tục lệnh tạo đề kiểm tra này, phần lớn các đề được sinh ra sẽ không trùng câu hỏi. Tuy nhiên vẫn không thể loại trừ khả năng bị trùng câu hỏi trong các lần sinh đề khác nhau.

Lệnh tạo đa đề kiểm tra trong iQB Lion có 1 yêu cầu (lựa chọn) là bắt buộc tất cả các đề kiểm tra được sinh ra phải hoàn toàn không trùng nhau. Nhu cầu tạo ra nhiều đề kiểm tra với toàn bộ các câu hỏi khác nhau từng đôi một là một thực tế có nhiều trong các trường đại học, cao đẳng của Việt Nam.

2. Yêu cầu mới của việc tạo đa đề kiểm tra

Trong phần mềm iQB Lion, chức năng Tạo đa đề kiểm tra được xây dựng dựa trên khung của chức năng khởi tạo đề kiểm tra cũ, nhưng đã đưa vào thêm nhiều thông số mới. Sau đây là các đặc điểm, yêu cầu chính của chức năng mới tạo đa đề kiểm tra.

- Khung của việc tạo đa đề kiểm tra vẫn là dựa trên 1 Mẫu đề kiểm tra (hay 1 Ma trận đề) cho trước. Do vậy lệnh tạo đa đề kiểm tra cũng phải trải qua 6 bước tương tự như lệnh tạo đề kiểm tra trước đây.

- Tất cả các đề kiểm tra được khởi tạo đều tuân thủ các qui định chặt chẽ của mẫu đề kiểm tra gốc, không cho phép tạo đề kiểm tra theo lựa chọn bỏ qua các yêu cầu.

- Trong các yêu cầu bổ sung của lệnh tạo đa đề kiểm tra có 2 yêu cầu quan trọng sau:

1. Yêu cầu tất cả các đề kiểm tra được tạo phải không trùng câu hỏi. Nghĩa là bất kỳ 2 câu hỏi nào trong số các đề kiểm tra đều phải khác nhau.

2. Yêu cầu trong mỗi đề kiểm tra, với mỗi chủ đề kiến thức lõi không có 2 câu hỏi nào trùng kiểu, dạng nội dung.

Về yêu cầu cuối cùng này trong mô hình câu hỏi của iQB Lion đã được nâng cấp và bổ sung thêm 1 tham số quan trọng là Kiểu, Dạng nội dung (Text Type). Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về tham số này trong mục sau. Có thể hiểu tham số này là một phân loại sâu hơn về nội dung kiến thức câu hỏi bên trong chủ đề kiến thức lõi của câu hỏi. Trên thực tế khái niệm này có ý nghĩa như sau:

- Các câu hỏi có chung 1 dạng thông số đầu vào, đầu ra, chỉ khác nhau bộ dữ liệu vào, ra.

- Các câu hỏi có chung 1 khuôn dạng thể hiện gốc, chỉ khác nhau tên gọi các tham số.

3. Bổ sung tham số Kiểu/Dạng nội dung câu hỏi (TextType)

Trong phiên bản mới iQB Lion dành riêng cho các trường Đại học, Cao đẳng, mô hình câu hỏi đã được bổ sung thêm 1 khái niệm mới, đó là Kiểu (dạng) nội dung câu hỏi (Text Type). Khái niệm mới này được gán cho từng câu hỏi. Chúng ta cùng tìm hiểu nhanh ý nghĩa của phân loại này đối với câu hỏi.

Trong mô hình Ngân hàng câu hỏi iQB, mô hình lưu trữ thông tin câu hỏi đóng vai trò quan trọng nhất. Cấu trúc lưu trữ thông tin câu hỏi trong phần mềm iQB là một cấu trúc mở, hình cây, theo nguyên tắc: mỗi câu hỏi phải nằm trong 1 chủ đề kiến thức lõi. Các kiến thức lõi này sẽ nằm trong 1 sơ đồ cây các chủ đề kiến thức tiêu đề với ROOT ở gốc. Xem sơ đồ dưới đây.

 

Do cấu trúc CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC là sơ đồ cây, mở, với số mức không hạn chế nên cấu trúc này rất thuận tiện cho việc lưu trữ câu hỏi và thiết lập các đề kiểm tra với chất lượng cao.

Tuy nhiên trong một số trường hợp, cấu trúc cây của chủ đề kiến thức của một số môn học không quá phức tạp, nhưng số lượng câu hỏi lại lớn, và trong số các câu hỏi có nhiều câu trùng lặp về khuôn dạng chỉ khác về dữ liệu cụ thể. Với những môn học đó, việc phân loại như sơ đồ trên chưa thỏa mãn hết nhiều trường hợp cụ thể phát sinh khi tạo đề kiểm tra. Các yêu cầu như vậy phát sinh từ 1 số nhà trường đại học, cao đẳng.

Do vậy trong phiên bản mới iQB Lion 8.0, chúng tôi đã mở rộng thêm một tham số nữa, đặt tên là Kiểu nội dung (Text Type) dùng để phân loại các nhóm nội dung câu hỏi bên trong 1 chủ đề kiến thức lõi. Phân loại này được tiến hành rất đơn giản nhưng có ý nghĩa nhiều trên thực tế.

Trong cùng 1 chủ đề kiến thức lõi, nếu 2 câu hỏi có khuôn dạng tương tự nhau thì chúng ta đặt giá trị Kiểu nội dung (Text Type) giá trị giống nhau.

 

 

Cách nhập thông số Kiểu/Dạng nội dung (Text Type) trong các cửa sổ nhập nội dung câu hỏi như sau:

4. Giao diện chức năng tạo đa đề kiểm tra trong iQB Lion 8.0

Lệnh Tạo đa để kiểm tra nằm trên cùng trong thực đơn Đề kiểm tra.

Vị trí chức năng Khởi tạo đa đề kiểm tra.

Giao diện của lệnh nào bao gồm 6 bước.

Các bước từ 1 đến 5 giống hệt chức năng khởi tạo đề kiểm tra chính thức của phần mềm iQB.

Giao diện bước 6/6 có sự khác biệt chính. Giao diện này như sau:

 

Sự khác biệt nằm ở các Lựa chọn sinh đa đề kiểm tả sau đâu:

Số lượng đề kiểm tra cần khởi tạo

Lựa chọn này cho phép nhập số lượng đề kiểm tra được khởi tạo đồng thời của lệnh này. Các đề kiểm tra sẽ được tự động gán thêm số vào cuối của tên đề kiểm tra gốc.

Các đề kiểm tra được sinh không trùng câu hỏi

Yêu cầu tất cả các đề kiểm tra được tạo ra sẽ không có 2 câu hỏi nào trùng nhau.

Trong chủ đề lõi mỗi dạng bài chỉ chọn 1 câu hỏi

Yêu cầu trong mỗi đề kiểm tra, với mỗi chủ đề lõi thì mỗi dạng, kiểu câu hỏi chỉ được chọn 1 câu. Yêu cầu này có ý nghĩa thực tế là: trong 1 đề kiểm tra, với mỗi chủ đề kiến thức sẽ không có 2 câu hỏi mà toàn toàn tương tự nhau về nội dung.

Chọn ngẫu nhiên các chủ đề lõi cho mỗi nhóm câu hỏi

Yêu cầu này áp dụng khi mẫu đề kiểm tra chọn các chủ đề tiêu đề. Khi đó bên trong các chủ đề tiêu đề này các chủ đề lõi sẽ được chọn ngẫu nhiên cho mỗi câu hỏi.

Chú ý sau mỗi lựa chọn đều có nút Kiểm tra dùng để kiểm tra xem lựa chọn này có khả thi hay không.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=CDROM&file=article&sid=7631

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn