Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bảng tóm tắt và so sánh các chức năng chính của bộ phần mềm iQB theo thời gian phát triển
17/04/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Công ty School@net sắp phát hành bộ phần mềm iQB 6.0. Đây là một trong những phát triển, nâng cấp đặc biệt nhất của bộ phần mềm này.

Bảng tổng kết nhỏ sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ các tính năng rất mạnh của bộ phần mềm iQB và các phát triển, nâng cấp của các tính năng này qua thời gian phát triển của phần mềm này.


Stt

Chức năng

iQB 1.0

2004

iQB 2.0

2006

iQB 3.0

2007

iQB 4.0

2009

iQB 5.0

2010

iQB60

2012

1.

Khởi tạo CSDL

2.

Font chữ hỗ trợ

Font 8-bit

Font 8-bit

Font 8-bit

Font 16-bit Unicode

Font 16-bit Unicode

Font 16-bit Unicode

3.

Khởi tạo CSDL theo wizard tự động nhập kỹ năng và kiến thức của các môn học

-

-

các môn học THPT

toàn bộ môn học TH, THCS, THPT

toàn bộ từ TH, THCS, THPT

toàn bộ từ TH, THCS, THPT

4.

Nhập kỹ năng, ma trận kiến thức

hỗ trợ kéo thả

hỗ trợ kéo thả

5.

Nhập câu hỏi chính.

6.

Nhập câu hỏi tạm thời

7.

Điều chỉnh, sửa trực tiếp thông tin câu hỏi bất kỳ trong CSDL.

8.

Các dạng câu hỏi hỗ trợ của phần mềm

câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, tự luận

câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, tự luận

câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, tự luận

câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, tự luận

Bổ sung thêm loại câu hỏi điền khuyết, cặp đôi

Câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi

9.

Câu hỏi kèm âm thanh, video và media khác

-

-

-

-

-

10.

Thu âm và ghi hình trực tiếp cho dữ liệu Media

-

-

-

-

-

11.

Nhập nhanh câu hỏi (Quick Input).

12.

Nhập câu hỏi chính thức từ Text Editor

-

-

-

13.

Nhập câu hỏi tạm thời từ Text Editor

-

-

-

14.

Nhập câu hỏi nhanh từ Text Editor

-

-

-

15.

Chuyển nhập câu hỏi từ DOC File vào CSDL

-

-

Chỉ câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận

tất cả các dạng câu hỏi, trắc nghiệm, tự luận, ngắn, dài, tự động nhận biết các dạng câu hỏi

tất cả các dạng câu hỏi, chuyển nhập cả âm thanh và video files

16.

In DS câu hỏi, chuyển ra DOC File

Chỉ chuyển ra rtf File

Chỉ chuyển ra rtf File

Chuyển ra DOC file

in cả mã điều khiển câu hỏi khi chuyển nhập

in tất cả các dạng mã điều khiển

in tất cả các dạng mã điều khiển

17.

Kiểm tra lỗi logic câu hỏi

-

-

18.

Nhập mẫu đề kiểm tra.

-

chỉ có kiểu Tỉ lệ phần trăm kiến thức

Bổ sung thêm kiểu Sơ đồ Test

19.

Kiểm tra khả năng sinh tự động đề từ Mẫu đề kiểm tra kiểu Sơ đồ Test

-

-

Bổ sung các lựa chọn kiểm tra

Bổ sung các lựa chọn kiểm tra cho kiểu câu hỏi điền khuyết, cặp đôi

Có lựa chọn kiểm tra cho kiểu câu hỏi điền khuyết, cặp đôi

20.

Kiểm tra khả năng sinh tự động đề từ Mẫu đề kiểm tra kiểu Tỉ lệ kiến thức

-

-

-

-

21.

Mô hình đề kiểm tra

Test File (*.qbt)

Test File (*.qbt)

Test File (*.qbt)

Test File (*.qbt)

Test File (*.qbt)

Bổ sung thêm khái niệm Quiz File (*.qbtz)

22.

Chức năng khởi tạo đề kiểm tra trực tiếp (không qua mẫu đề kiểm tra)

23.

Chức năng khởi tạo đề kiểm tra nhanh theo mẫu đề kiểm tra.

-

24.

Nhập và điều chỉnh nhóm câu hỏi của Test File.

-

-

25.

Tự động sắp xếp và tạo nhóm câu hỏi cho đề kiểm tra

-

-

-

-

26.

Nhập trực tiếp một Test File

27.

Điều chỉnh, thay đổi thông tin chi tiết cho một Test File

28.

Điều chỉnh kỹ năng và phạm vi kiến thức của câu hỏi (chính thức và tạm thời) đã nhập trong CSDL.

bổ sung tính năng kéo thả trong màn hình lệnh nhập ma trận kiến thức

Có tính năng kéo thả trong màn hình lệnh nhập ma trận kiến thức

29.

Nhập mẫu đề kiểm tra

chỉ có mấu đề loại Tỷ lệ phần trăm kiến thức

bổ sung thêm kiểu Sơ đồ Test cho mầu đề kiểm tra

hỗ trợ hoàn toàn cho tất cả các loại câu hỏi

hỗ trợ hoàn toàn cho tất cả các loại câu hỏi

30.

Mô hình nhóm mẫu đề kiểm tra

tuyến tính 1 chiều

tuyến tính 1 chiều

tuyến tính 1 chiều

tuyến tính 1 chiều

mô hình cây nhiều mức

mô hình cây nhiều mức

31.

Trộn và xáo trộn câu hỏi Test

bổ sung tính năng chỉ xáo trộn câu hỏi bên trong các nhóm câu hỏi

hỗ trợ toàn bộ các loại câu hỏi

Bổ sung lựa chọn chỉ hoán vị các phương án câu hỏi trắc nghiệm

32.

Số lượng câu hỏi được phép nhập trong CSDL

không hạn chế

không hạn chế

không hạn chế

không hạn chế

không hạn chế

không hạn chế

33.

Số lượng câu hỏi được phép khởi tạo trong một Test File

200

200

200

200

200

200

34.

Số lượng đề kiểm tra được phép mở

10

10

10

10

10

10

35.

Xem đề kiểm tra

36.

In đề kiểm tra

bổ sung tính năng tự động căn chỉnh các đáp án khi in đề kiểm tra

37.

Đánh giá và tìm kiểm câu hỏi trong CSDL.

-

-

38.

Điều chỉnh nhóm câu hỏi theo ma trận kiến thức.

-

-

39.

Xem thông tin Test File

40.

Xem và sửa thông tin Test File (không cho phép sửa nội dung câu hỏi của đề kiểm tra)

bổ sung thêm tính năng phân nhóm câu hỏi


41.

Kiểm tra lỗi Logic đề kiểm tra

-

42.

Khởi tạo, sửa và nhập trực tiếp đề kiểm tra

bổ sung thêm tính năng chuyển nhập câu hỏi từ DOC file

bổ sung thêm tính năng chuyển nhập câu hỏi từ Text Editor

các tính năng chuyển nhập từ DOC file và từ Text Editor tự động nhận biết các loại câu hỏi

các tính năng chuyển nhập từ DOC file và từ Text Editor tự động nhận biết các loại câu hỏi

43.

Tách, ghép đề kiểm tra

44.

Kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra

45.

Các hình thức kiểm tra trực tuyến

chỉ có 1 hình thức: kiểm tra chuẩn

chỉ có 1 hình thức: kiểm tra chuẩn

bổ sung thêm hình thức kiểm tra nhanh

hỗ trợ 2 hình thức kiểm tra: chuẩn và nhanh

bổ sung thêm hình thức kiểm tra mở

bổ sung thêm hình thức kiểm tra công cộng và IQ

46.

Lệnh kiểm tra thử (kiến thức)

-

-

đổi tên thành kiểm tra kiến thức

đổi tên thành kiểm tra kiến thức

47.

Chức năng kiểm tra nhanh

-

-

-

đưa vào như một lựa chọn của lệnh kiểm tra chính thức

-

48.

Skin cho màn hình Test o­nline

-

Chỉ có skin cho kiểu kiểm tra chuẩn, nhanh và mở

49.

Ghi kết quả kiểm tra vào Log File

-

Trong iQB 6.0, chức năng kiểm tra chính thức sẽ tách ra trong các phần mềm riêng

50.

Chấm bài kiểm tra trực tiếp

-

chỉ hỗ trợ câu hỏi trắc nghiệm với <=4 đáp án

chỉ hỗ trợ câu hỏi trắc nghiệm với <=4 đáp án

chỉ hỗ trợ câu hỏi trắc nghiệm với <=4 đáp án

hỗ trợ tổng quát cho tất cả các loại câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi

hỗ trợ tổng quát cho tất cả các loại câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi

51.

Chức năng in mẫu chấm bài trắc nghiệm theo đề kiểm tra

-

-

-

-

52.

Import / Export Database

bổ sung thêm tính năng visual importing, dùng chuột kéo thả trên ma trận kiến thức

Tính năng visual importing, dùng chuột kéo thả trên ma trận kiến thức

53.

Quản trị người dùng

54.

Thống kê dữ liệu đầy đủ

55.

Sao lưu dữ liệu

56.

Nhập và khởi tạo trực tiếp Quiz File

-

-

-

-

-

Có trong pm iQB Quiz Maker

57.

Khởi tạo nhanh Quiz File từ CSDL

-

-

-

-

-

Có trong pm iQB Quiz Maker

58.

Chuyển đổi Test File --> Quiz File

-

-

-

-

-

-

59.

Chuyển đổi Quiz File --> Test File

-

-

-

-

-

Có trong pm iQB Quiz Maker

60.

Phần mềm iTester

61.

Phần mềm iTester Pro

62.

Phần mềm iTestMixer

-

-

63.

Phần mềm iTQmaker

-

-

64.

Phần mềm iQB Magic Test

-

-

-

-

-URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=6277

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn