Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Dữ liệu Multimedia kèm câu hỏi và mô hình lưu trữ trong CSDL
23/04/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Từ phiên bản iQB 6.0 trở đi, các câu hỏi trong CSDL ngân hàng câu hỏi sẽ được phép gán và đi kèm với dữ liệu Multimedia. Đây là một phát triển có nhiều ý nghĩa trong phần mềm iQB, đặc biệt đối với các môn học có nhu cầu lớn về dữ liệu Multimedia như ngoại ngữ, các môn học kỹ thuật như lý, hóa, sinh.


3.5.1. Qui định về dữ liệu Media đi kèm câu hỏi

Trong phần mềm iQB qui định như sau:

- Mỗi câu hỏi trong CSDL dạng ngắn (bình thường) sẽ được phép gán và đi cùng với một tệp dữ liệu Multimedia cố định.

- Các loại câu hỏi sau được phép gán với dữ liệu Multimedia:

+ Câu hỏi ngắn.

+ Câu hỏi dài. Các câu hỏi phụ không được phép gán với dữ liệu Multinedia.

+ Câu hỏi chính thức và câu hỏi tạm thời đều được phép gán với Media.

- Cho phép hai hoặc nhiều câu hỏi tương ứng với cùng một tệp dữ liệu Media. Với điều kiện này, người dùng CSDL sẽ là người chịu trách nhiệm cuối cùng về nội dung các tệp Media được gán với câu hỏi.

Như vậy theo thiết kế mới của iQB từ phiên bản 6.0, các CSDL ngân hàng câu hỏi và các đề kiểm tra sẽ có liên kết với một tập hợp các tệp dữ liệu Multimedia tương ứng.

Mô hình dữ liệu Multimedia trong CSDL ngân hàng câu hỏi.

Mô hình dữ liệu Multimedia trong đề kiểm tra.

3.5.2. Các kiểu, loại dữ liệu Media hỗ trợ trong phần mềm iQB

Trong phần mềm iQB, các loại, kiểu dữ liệu Multimedia sau sẽ được hỗ trợ:

- Tệp âm thanh (sound).

- Tệp phim (video).

- Tệp phim dạng flash.

- Tệp ảnh (picture).

- Tệp Geogebra.

- Tệp Cabri3D.

Như vậy mỗi câu hỏi trong CSDL sẽ được phép gán với một và chỉ một tệp dạng trên.

2.5.3. Mô hình lưu trữ dữ liệu Media trong CSDL ngân hàng câu hỏi

Qui định lưu trữ các tệp dữ liệu Media trong phần mềm iQB như sau:

Mỗi tệp CSDL ngân hàng câu hỏi (*.iqb) sẽ được thiết lập với một thư mục cùng tên có phần mở rộng *.media cùng mức với CSDL này. Thư mục này sẽ được tự động khởi tạo khi CSDL được tạo ra lần đầu tiên hoặc được nâng cấp từ các phiên bản trước đây. Tên thư mục Media sẽ trùng với tên của CSDL hiện thời.

Ví dụ: Tệp CSDL hiện thời là Vatly_THCS.iqbsẽ tương ứng với thư mục Media có tên Vatly_THCS.medianằm cùng mức với CSDL này.

Các chú ý quan trọng:

- Khi người dùng nhập dữ liệu Media, các tệp dữ liệu này sẽ được tự động sao chép vào thư mục *.media tương ứng. Người dùng chỉ cần chỉ rõ tên tệp media và nguồn gốc của tệp này trên máy tính đang sử dụng.

- Mô hình tệp *.iqb + thư mục *.media là bắt buộc, do đó người dùng không bao giờ được làm hỏng quan hệ chặt giữa hai đối tượng này. Khi sao chép hoặc đổi tên CSDL ngân hàng câu hỏi, người dùng cần sao chép và đổi tên thư mục media tương ứng.

2.5.3. Mô hình lưu trữ dữ liệu Media trong đề kiểm tra

Qui định lưu trữ dữ liệu Media đối với các câu hỏi trong đề kiểm tra (Test File hoặc Quiz File) cũng gần tương tự như đối với CSDL. Tuy nhiên có điểm rất khác biệt.

- Ở chế độ không làm việc, tệp đề kiểm tra (*qbt hoặc *qbtz) sẽ chứa tất cả các tệp media kèm câu hỏi trong đề kiểm tra.

- Ở chế độ đang mở hoặc làm việc (ví dụ đang mở để nhập và điều chỉnh câu hỏi, mở để kiểm tra trực tuyến, ....) thì thư mục *.media sẽ được tự động khởi tạo và sẽ lưu trữ tất cả các tệp media tương ứng có trong đề kiểm tra này. Cách thức hoạt động của thư mục này cũng tương tự như đối với CSDL. Khi đã làm việc xong và đóng đề kiểm tra lại thì thư mục media này sẽ tự động bị xóa đi.

Chú ý quan trọng:

- Trong quá trình đề kiểm tra đang mở tuyệt đối không tự động xóa, sao chép các tệp bên trong thư mục media tương ứng. Đặc biệt không được xóa thư mục này. Khi làm việc xong với đề kiểm tra thì phần mềm sẽ tự xóa thư mục media tương ứng.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=6297

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn