Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Quan đối với
24/07/2007

Một hôm quan huyện Thạch Thành qua bến đò Thạch gặp một thằng bé cắp sách đi học. Thằng bé nhìn quan vẻ lơ láo. Quan gọi lại bảo:

- Mày đã cắp sách đi học, hẳn phải biết đối, bây giờ tao ra một vế, nếu mày đối được thì có thưởng mà không đối được thì tao sẽ đánh đòn về tội vô lễ:

Thằng bé nhơn nhơn gật đầu. Quan bèn đọc:

- Quan huyện Thạch Thành qua bến đò Thạch

Thằng bé gãi đầu gãi tai:

- Bẩm quan...có cho phép thì tôi mới dám đối!

Quan giục:

- Cứ đối thử xem!

Thằng bé bấy giờ mới mạnh bạo đọc:

- Con chó vàng ăn cục cứt vàng.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1144

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn