Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

NASREDDIN đếm lừa như thế nào?
04/10/2007

Một buổi sáng nọ cụ Nasreddin rời nhà mang theo sáu con lừa ra chợ. đi được một lúc, cụ mệt và cụ bèn leo lên một con lừa. Cụ đếm số lừa còn lại, và chỉ thấy có năm con thôi vì thế cụ leo xuống và đi tìm con thứ sáu. Cụ nhìn tới nhìn lui nhưng không tìm ra nó, do đó cụ đi lại đàn lừa và đếm chúng lần nữa. Lúc này có sáu con vì thế cụ lại leo lên lưng một con lừa và tất cả khởi hành.

Vài phút sau, cụ đếm lại số lừa và một lần nữa chỉ có năm con! Trong lúc cụ đang đếm lại, một người bạn cụ đi ngang qua, và cụ đã nói với ông ta “Tôi rời nhà cùng với sáu con lừa, sau đó tôi có năm con; rồi tôi lại có sáu con và bây giờ chỉ có năm con. Nhìn xem, một, hai, ba, bốn, năm”.

“Nhưng này cụ Nasreddin”, người bạn cụ nói “ cụ cũng đang ngồi trên lưng một con lừa đấy! đó là con thứ sáu ! Và cụ là con thứ bảy!”


One morning Nasreddin left his house with six donkeys to go to the market.

After a time, he got tired and got on to one of them. He counted the donkeys, and there were only five, so he got off and went to look for the sixth. He looked and looked but not find it, so he went back to the donkeys and counted them again. This time there were six, so he got on to one of them again and they all started.

After a few minutes he counted the monkeys again, there were only five! While he was counting a friend of his passed, and Nasreddin said to him, “I left my house with six donkeys; then I had five; then I had six again; and now I had only five! Look! One, two, three, four, five.”

“But, Nasreddin,” said his friend, “You are sitting on a donkey too! That’s the sixth! And you are the seventh!”URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1342

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn