Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Phiên bản mới School Viewer 5.5 hỗ trợ Quyết định 51/2008 như thế nào?
08/01/2009

Phiên bản School Viewer 5.5 được phát hành bổ sung nhằm hỗ trợ cho mô hình tính điểm mới cho các môn học xếp loại theo Quyết định 51/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo Quyết định này, các Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ qui định một số môn học (ví dụ Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật) có thể được tính điểm theo xếp loại, theo 5 mức là Giỏi (G), Khá (K), Trung bình (T), Yếu (Y) và Kém (Kem).


Sau đây sẽ mô tả các thay đổi trong phần mềm School Viewer 5.5 để hỗ trợ cho việc khai báo, nhập và tính điểm trung bình cho các môn học xếp loại này.

1. Khai báo môn học Xếp loại

Các môn học nếu muốn chuyển sang Xếp loại cần được khai báo trong lệnh Phân công Môn - Lớp.

Trong màn hình lệnh sẽ xuất hiện cột Môn X.Loại cho phép đăng ký một môn học trong lớp trở thành môn Xếp loại.

 

Sau khi đăng ký cho một lớp, dùng nút lệnh Đúng cho các Lớp để sao chép đăng ký này cho các lớp học khác trong nhà trường.

Sau khi đã đăng ký như trên môn học này sẽ được coi như môn học Xếp loại trong nhà trường. Để việc tính toán điểm chính xác người dùng cần đặt lại hệ số của môn học này là 0 trong tất cả các lớp học. Lệnh đặt hệ số môn học được thực hiện từ thực đơn Nhập dữ liệu --> Dữ liệu thuộc tính --> Thuộc tính môn học.

Màn hình nhập hệ số môn học cho các lớp có dạng sau:

 

2. Nhập điểm các môn học xếp loại

Màn hình nhập điểm các môn học xếp loại hoàn toàn tương tự các môn học tính điểm bình thường chỉ khác bởi hai yếu tố sau:

- Giá trị điểm hiện lên là các ký tự G, K, T, Y, Kem theo 5 mức xếp loại được qui định trong Quyết định 51.

- Người dùng sẽ dùng các phím nhanh G, K, T, Y. E để nhập các giá trị điểm xếp loại này.

Các phím nóng nhập điểm và kiểu thể hiện các điểm xếp loại có thể tùy biến bởi lệnh Lựa chọn hệ thống --> Chọn TAB Nhập liệu.

Màn hình nhập tùy chọn cho việc nhập điểm xếp loại như hình dưới đây.

 

3. Cách tính điểm TB môn xếp loại theo từng học kỳ

Việc tính điểm TB các môn xếp loại được tiến hành hoàn toàn tương tự như các môn học khác. Trong tất cả các chức năng nhập điểm, tính điểm TB, phần mềm sẽ tự nhận biết môn tính điểm và môn xếp loại để tự động tính toán.

Trong Quyết định 51/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo không ghi rõ cách tính điểm Trung bình Học kỳ và cả năm của các môn xếp loại do vậy sẽ dẫn đến thực tế là mỗi Sở Giáo dục đào tạo sẽ đề ra các qui định tính điểm riêng cho từng Tỉnh.

Với thực trạng trên, phần mềm School Viewer đưa ra giải pháp tính toán của mình như sau:

- Dựa trên các qui định riêng biệt của từng Sở Giáo dục & đào tạo, phần mềm sẽ xây dựng các thuật toán, hàm số tính toán riêng cho từng tỉnh, thành phố. Các Sở, Tỉnh, Thành phố chỉ cần gửi cho chúng tôi qui định chi tiết cách tính điểm TB môn xếp loại thì phần mềm sẽ lập tức đưa cách tính này vào phần mềm.

- Phần mềm sẽ thiết lập một phương án tính điểm TB môn xếp loại riêng của phần mềm, phương pháp tính này rất đơn giản là qui các giá trị xếp loại về số và tính TB điểm theo số. Cách tính này được gọi là "Hệ thống SchoolViewer".

Để thiết lập cách tính điểm TB học kỳ các môn xếp loại, người dùng cần đặt cách tính cụ thể tại TAB Phiên làm việc của lệnh Lựa chọn hệ thống.

Màn hình cài đặt cách tính điểm TB học kỳ các môn xếp loại có dạng sau:

4. Cách tính TB cả năm của môn Xếp loại

Điểm TB cả năm của môn xếp loại được tính thông qua các điểmTB học kỳ của môn học này. Do tính hữu hạn của các giá trị nhận được nên phần mềm School Viewer 5.5 đã đưa ra một qui định tính rất đơn giản. Phần mềm sẽ đưa ra một bảng qui định rõ cách tính TB cả năm của môn học xếp loại dựa trên các giá trị cụ thể của TB học kỳ I và II. Người dùng có thể chỉnh, sửa trực tiếp bảng tính này bằng cách thực hiện lệnh:

Nhập dữ liệu --> Dữ liệu tham chiếu --> Đánh giá TBM cả năm môn xếp loại.

 

Màn hình nhập bảng tính này có dạng sau:

 

Căn cứ vào qui định cụ thể của Sở, Phòng hoặc Trường, người dùng sẽ điều chính bảng này một lần và sẽ qui định cách tính điểm TBM cả năm các môn xếp loại cho toàn trường.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=2853

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn