Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 2
30/11/2011

A.

An old lady went out shopping last Tuesday. She came to a bank and saw a car near the door. A man got out of it and went into the bank. She looked into the car. The keys were in the lock.


The old lady took the keys and followed the man into the bank.

The man took a gun out of his pocket and said to the clerk, "Give me all the money!"

But the old lady did not see this. She went to the man, put the keys in his hand and said, "young man, you're stupid! Never leave your keys in your car: someone's going to steal it!"

The man looked at the old woman for a few seconds. The he looked at the clerk - and then he took his keys, ran out of the bank, got into his car and drove away quickly, without any money.

B.

Thứ ba tuần trước một bà già đi mua hàng. Bà ta đi qua ngân hàng, trông thấy một chiếc ô tô đỗ ngoài cửa. Một người đàn ông bước ra và đi vào ngân hàng. Bà già nhìn vào trong xe thấy chìa khóa vẫn nằm trong ổ.

Bà ta rút chìa khoá ra và đi theo người đàn ông vào.

Người đàn ông rút súng chĩa vào một nhân viên và nói "Đưa cho ta tất cả số tiền kia".

Nhưng bà già không trông thấy. Bà đi thẳng đến gần người đàn ông, đưa chìa khóa cho anh ta và nói, "Này ông bạn trẻ, ông ngớ ngẩn quá đấy! Đừng bào giờ để chìa khóa trong ô tô! Có đứa sẽ ăn cắp ô tô đấy!".

Người đàn ông nhìn bà già rồi nhìn người nhân viên rồi hắn cầm lấy chìa khóa chạy ra khỏi ngân hàng, nhảy vội vào trong ô tô phóng đi mất, không kịp lấy tiền.

C. Chú thích

Chú ý cách dùng thời quá khứ đơn giản (the past simple tense): chỉ hành động trong quá khứ, thời gian xác định.

An old lady went shopping last Tuesday

động từ thời điểm

động từ bất quy tắc:

dạng quá khứ đơn giản

go went

come come

see saw

get got

take took

say said

put put

run ran

steal stole

drive drove

D. Bài tập

Which of these sentences are true (T) and which are false (F)? Write T or F in the boxes

1. An old lady went to the bank last Tuesday.

2. A man left his keys in the lock of his car.

3. The old lady gave the keys to the man.

4. Someone stole the man's car.

5. The bank clerk gave the man some money.

6. When the man went away, he did not take any money.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5815

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn