Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 4
13/12/2011

A.

One of Harry's feet was bigger than the other. "I can never find boots and shoes for my feet" he said to his friend Dick.

"Why don't you go to a shoemaker?" Dick said. "A good one can make you the right shoes."

"I've never been to a shoemaker, "Harry said. "Aren't they very expensive?"

"No," Dick said "some of them aren't. Ther's a good one in our village, and he's quite cheap. Here 's his address." He wrote something on a piece of paper and gave it to Harry.


Harry went to the shoemaker in Dick's village a few days later, and the shoemaker made him some shoes.

Harry went to the shop again a week later and looked at the shoes. The he said to the shoemaker angrily, "You're a silly man! I said, "Make o­ne shoe bigger than the other," but you've made o­ne smaller than the other!".

B.

Ông Harry một chân to một chân nhỏ. "Mình chưa bao giờ tìm được một đôi ủng hay đôi giày cho vừa chân. "Ông nói với Dick, bạn ông như vậy.

"Tại sao anh không đến hiệu giầy?" Dick nói:"Một anh thợ giầy giỏi sẽ đóng giầy vừa chân cho anh được đấy".

"Tôi chưa bao giờ đi đóng giầy." Harry nói. "Đóng giầy có đắt lắm không?"

"Không". Dick nói. "Một số hiệu không lấy đắt đâu. ởlàng tôi có người đóng giầy giỏi lắm mà lại rất rẻ. Địa chỉ của anh ta đây"

Dick viết địa chỉ vào một tờ giấy và đưa cho Harry.

Mấy ngày sau, Harry đến hiệu giầy ở làng Dick. Người đóng giầy nhận làm.

Một tuần sau Harry quay trở lại, xem giầy. Anh bực bội nói với người đóng giầy: "Ông thật là một người đần độn. Tôi bảo ông đóng một chiếc to hơn chiếc kia thì ông lại đi đóng một chiếc nhỏ hơn chiếc kia."

C. Chú thích:

1. Cách dùng "never" thay cho "not" để nhấn mạnh.

I cannot find good shoes.

I can never find good shoes.

2. So sánh hơn của tính từ đối với tính từ ngắn, tức là tính từ có một hoặc hai âm tiết.

One shoe is bigger than the other.

smaller

D. Bài tập

Which of these sentences are true (T) and which are false (F)?

1. Harry's feet were not the same size.

2. Harry had never been to a shoemaker.

3. The shoemaker was from Harry's village.

4. Harry went back to the shoemaker two weeks later.

5. The shoemaker was right.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5853

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn