Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 5
20/12/2011

A.

Joe Richards finished school whe he was 18, and then his father said to him "You've passed your examinations now. Joe, and you got good marks in them. No go and get some good work. They're looking for clever people at the bank in the town. The clerks get quite alot of money now.

A few days later, Joe went to the bank and asked for work ther. A man took him into a small room and gave him some question on a piece of paper. Joe wrote his answer on the paper, an then he gave them to the man.


The man looked at them for a few minutes, and then he took a pen and said to Joe, "Your birthday was o­n the 12th of June, Mr Richards"

"Yes, sir" Joe said.

"What year" the man asked.

"Oh, every year, sir," Joe said.

B.

Joe Richards học xong năm 18 tuổi. Cha anh nói với anh: "Con đã thi đỗ rồi Joe ạ và con đã được điểm cao trong các kỳ thi. Bây giờ con hãy đi kiếm một việc làm tốt mà làm. Hình như ở ngân hàng thành phố họ đang tuyển người giỏi vào làm việc đấy. Nhân viên ở đó được trả lương cao lắm"

Vài ngày sau Joe ra ngân hàng xin việc. Một người đàn ông đưa anh vào một căn phòng nhỏ, đưa cho anh một vài câu hỏi trên một tờ giấy, Joe viết câu trả lời vào tờ giấy đó và đưa lại cho người đàn ông.

Người đàn ông đọc câu trả lời một lúc rồi đưa cho Joe cái bút và nói: "Sinh nhật của anh vào ngày 12 tháng 6, phải không ông Richards?"

"Vâng, thưa ngài" Joe nói.

"Năm nào?" ông ta hỏi.

"ồ! hàng năm, thưa ngài". Joe trả lời.

C. Chú thích:

1. Cách viết ngày tháng

the 12th of October 19..

ngày tháng năm

(số thứ tự)

2. Từ xưng hô: Mr, Mrs và Miss chỉ đi với họ thôi không đi với tên riêng.

Ví dụ: Joe Richards

ta gọi Joe

hoặc: Mr. Richards

không gọi Mr. Joe.

D. Bài tập

Which of these sentences are true (T) and which are false (F)?

1. Joe Richards was seventeen years old.

2. Joe Richards passed his examinations.

3. Joe passed his examinations at the university.

4. Joe wanted to work in a bank.

5. Joe was born o­n the 12th of June.

6. Joe did not give the right answers.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5883

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn