Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 19
24/04/2012

A.

Dave worked in a factory, and he always made sandwiches in the morning, took them to work and ate them at midday.

then he married, so he thought, "Now my wife's going to make my sandwiches"


On the first day, she made him some, and when he got home in the evening, she said to him, "Were the sandwiches all right?"

" Oh, yes" he answered, "but you o­nly gave me two slices of bread".

The next day she gave him four slices, but he said again, "Four slices aren't enough"

The third day she gave him eight slices, but those not enough for him either, so o­n the fourth day she took a loaf of bread, cut it in half and put a big piece of meat in it.

In the evening she said to him, "Was your lunch nice?"

"Oh, yes" he answered. "But two slices of bread aren't enough"

B.

Dave làm việc ở nhà máy. Buổi sáng anh làm bánh kẹp mang đi làm và ăn bánh vào buổi trưa.

Rồi anh lập gia đình, anh nghĩ: " Bây giờ thì vợ sẽ làm bánh kẹp cho mình".

Hôm đầu tiên cô làm bánh cho anh và buổi tối khi anh trở về nhà cô hỏi: "Bánh ăn ngon chứ anh?"

"ồ, ngon: anh trả lời, "nhưng em cho anh có mỗi hai lát bánh mì ".

Ngày hôm sau cho anh bốn lát bánh song tối về anh vẫn nói bốn lát vẫn không đủ.

Hôm thứ ba cô cho anh tám lát bánh, nhưng với anh như thế cũng vẫn chưa đủ. Thế là vào hôm thứ tư cô lấy cả một ổ bánh mì, cắt làm đôi rồi kẹp một miếng thịt to tướng vào giữa.

Buổi tối cô hỏi anh: "Bữa trưa của anh có ngon không?"

"ồ, ngon lắm" anh đáp "Nhưng hai lát bánh mì vẫn không đủ đâu em ạ"

C. Bài tập

I. WHICH OF THESE SENTENCES ARE TRUE (t) AND WHICH ARE FALSE (F)? WRITE T OR F

1. Dave worked in an office.

2. Dave always are sandwiches for lunch.

3. Dave liked sandwiches.

4. Four slices of bread were not enough for Dave.

5. Dave's wife gave him o­nly two slices of bread o­n the fourth day.

Dave ate alot of bread.

II. ANSWER THESE QUESTIONS

1. Who made Dave's sandwiches before he married?

2. Who made them after he married?

3. What did his wife say in the first evening?

4. What did Dave answer?

5. What did Dave tell his wife o­n the second evening?

6. What did she do o­n the fourth day?

7. What did she ask him in the evening?

8. What did Dave answer?

III. WRITE THIS STORY, BUT PUT o­nE OF THESE WORDS IN EACH EMPTY PLACE.

Bread, butter, fingers, loaf, meat, sandwich, slice, slices

"I want to make some sandwiches"

"Well, go and buy a... of..Cut in into.. . Put some... o­n o­ne side of each... Then cut some... up, and put some of it between each two ... of the..."

"Do I put the sides with... o­n them inside or outside?"

"Don't be stupid! Inside, of course, or your... will be covered with... when you pick a... up!"URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6302

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn