Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giải Đố vui giữa tuần. Câu hỏi 49
10/05/2012

Câu hỏi 49

Trong các câu hỏi về dãy số, một việc làm cần thiết là cần định dạng được quy luật các số trong dãy. Các số trong dãy có thể tăng dần, giảm dần, hoặc trong một số trường hợp có thể cả tăng hoặc giảm. Do đó bạn phải xác định được quy luật của dãy số, sau đó hoặc phải viết các số tiếp theo hoặc điền nốt vào các vị trí còn thiếu trong dãy.


Hãy điền các số còn thiếu vào các vị trí đánh dấu hỏi trong mỗi câu sau?

1. 0, 1, 4, 9, 16 , 25, 36 , 49, ?

2. 9, 18 , 27, ?, 45 , ? , 63

3. 100, 96.75, 93.5, 90.25, 87, ?

4. 0, 100, 6, 94 , 12, 88 , 18, 82 , ? , ?

5. 17 , 34, 51 , 68, ?

6. 1, 1, 2, ?, 24 , 120 , 720

7. 100, 98 , 94, 88 , 80, 70 , ?

8. 1.5, 3, 5.5, 9, 13.5, ?

9. 100, 50 , 200 , 25, 400, ?

10. 2, 5.75, ?, 13.25, 17, 20.75

11. 100, 1, 97.5, 3.5, 92.5 , 8.5, 85 , 16, ?, ?

12. 110, ?, 99 , 81, 72 , 63, 54 , 45

13. 1, 2, 3, 5, 7, 10 , 13, 17 , 21, ?, ?

14. 5, 26, 131, 656, ?

15. 1000, 971.4, 942.8, 914.2, 885.6, ?

16. 1, 1, 3, 15 , 105 , ?

17. 36 , 72, ?, 144, 180, 216, 252

18. 1, 1, 2.5, 3.5, 4, 6, 5.5, 8.5, ?, ?

19. 1, 2, 6, 12, 36, 72, 216, ?, ?

20. 14, 16, 28, 32, 42, 48, 56, 64, ?, ?

Trả lời

1. 64. Bình phương các số 0, 1, 2, …, 7, 8

2. 36, 54: Số đứng sau bằng số ngay trước nó cộng thêm 9

3. 83.75: Số đứng sau bằng số ngay trước nó trừ đi 3.25

4. 24,76: có hai dãy số xen kẽ nhau trong dãy. Cộng thêm 6 bắt đầu từ số 0 và trừ đi 6 bắt đầu từ 100

5. 85: Số đứng sau bằng số ngay trước nó cộng thêm 17

6. 6: Đây là dãy số 1, 1x1, 1x1x2, 1x2x3, ...

7. 58: số đứng sau bằng số đứng ngay trước nó trừ đi lần lượt 2,4,6,8,10,12

8. 19: số đứng sau bằng số đứng ngay trước nó cộng thêm lần lượt 1.5 , 2.5, 3.5, 4.5, 5.5

9. 12.5: có hai dãy số trong dãy. x 2 bắt đầu từ 100 và chia 2 bắt đầu từ 50

10. 9.5: số đứng sau bằng số đứng ngay trước nó cộng thêm 3.75

11. 75,26: có hai dãy số trong dãy, -2.5, -5, -7.5 bắt đầu từ 100, và +2,5, +5, +7.5 bắt đầu từ 1

12. 108: trừ đi tổng các chữ số của số liền trước trong mỗi lần

13. 26, 31: +1, +1, +2, +2, +3, +3, +4, +4, +5, +5

14. 3281: Số đứng sau bằng số ngay trước nó (x5 +1) mỗi lần

15. 857: Số đứng sau bằng số ngay trước nó trừ đi 28.6 mỗi lần

16. 945: Số đứng sau bằng số ngay trước nó lần lượt x1, x3, x5, x7, x9

17. 108: Số đứng sau bằng số ngay trước nó cộng thêm 36 mỗi lần

18. 7,11: có hai dãy con trong dãy, +1.5 vào vị trí có giá trị 1 đầu tiên, +2.5 vào vị trí số 1 thứ 2.

19. 432, 1296: x2, x3, x2, x3,…

20. 70, 80: có hai dãy con trong dãy đã cho: cộng 14 bắt đầu vào vị trí số 14 , cộng 16 bắt đầu vào vi trí số 6.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6351

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn