Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 23
15/05/2012

A.

Two sodiers were in camp. The first one,s name was George, and the second one,s name was Bill. George said, "Have you got a piece of paper and an envelope, Bill?"


Bill said, "Yes, I hane" and he gave them to him.

Then George said, :Now I haven,t got a pen". Bill gave him his, and George wrote his letter. Then he put it in the envelope and said, "Have you got a stamp, Bill?" Bill gave him o­ne.

Then Bill got up and went to the door, so George said to him, " Are you going out?

Bill said, "Yes, I am," and he opened the door.

George said, " Please put my letter in the box in the office and... " He stopped.

"What do you want now?" Bill said to him.

George looked at the envelope of his letter and answered: "What,s your girl - friend's address?"

B.

Trong doanh trại có hai chàng lính. Anh thứ nhất tên là George còn anh thứ hai tên là Bill. George hỏi: "Bill, cậu có giấy và phong bì không?"

"Có", Bill nói rồi lấy đưa cho George.

George nói: "Mình không có bút". Bill đưa bút của mình cho George viết thư. Đoạn anh ta bỏ thư vào phong bì và hỏi: "Cậu có tem không Bill?" Bill cho anh ta một chiếc tem.

Bill đứng dậy và đi ra cửa, George lại hỏi: "Câu đi ra phố đấy à?"

"ừ!", Bill vừa đáp vừa mở cửa ra.George nói: "Làm ơn bỏ hộ mình bức thư này vào thùng thư ở bưu điện và ..." anh ta dừng lại.

"Cậu còn muốn gì nào?" Bill nói với anh ta. George nhìn chiếc bì thư và trả lời: "Thế địa chỉ của người yêu cậu ở đâu?"

C. Bài tập

A. WHICH OF THESE SENTENCE ARE TRUE (T) AND WHICH ARE FALSE (F)

1. George wanted Bill to write a letter for him

2. George gave Bill a piece of paper and an envelope.

3. Georgegot a stamp from Bill

4. George wanted Bill to take his letter to the office

5. Bill had a girl - friend.

6. George wanted to write to Bill,s girl - friend.

B. ANSWER THESE QUESTIONS

1. What did George say at the begining of his story?

2. What did Bill say and what did he do?

3. What did George say then?

4. What did Bill give him?

5. What did George ask after that?

6. What did Bill do?

7. What did George want Bill to do when he went out?

8. What did he ask Bill for at the end of this story?

C. WRIT TIS STORY, PUT o­nE WORD IN EACH EMPTY PLACE. YOU WILL FIND ALL THE CORRECT WORDS IN THE STORY o­n PAGE 10

Bill,s ... lives in London and works in an... Her ... is 21, Green Street, she gave him a beautiful... last summer, and he writes a... to her with it every week. She write to him every week, too. She writes o­n blue..., and puts that o­n her letter! Then every thing is blue! When her letter is ready, she puts it in a... in her office, and a man takes it away at 12 o,clock. It usually gets to Bill,s... the next day.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6366

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn