Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 25
15/06/2012

A.

Jack worked in an office in a small town. One day his boss said to him. "Jack, I want you to go to Manchester, to an office there, to see Mr Brown. Here,s the address"

Jack went to Manchester by train. He left the station, and thought, " The Office isn,t far from the station. I,ll find it easily"


But after an hour he was still loooking for it, so he stoppe and asked an old lady. She said, "Go straight along this street, turn to the left at the end, and it,s the second building o­n the right". Jack went and found it.

A few days later he went to the same city, but again he did not find the office, so he asked someone the way. It was the same old lady! She was very surprised and said, " Are you still looking for that place?"

B.

Jack làm việc ở văn phòng tại một thị trấn nhỏ. Một hôm ông chủ của anh bảo: "Này Jack tôi muốn anh đi Manchester đến một văn phòng ở đó gặp ông Brown. Địa chỉ đây?"

Jack đáp tàu đi Manchester. Anh rời nhà ga và nghĩ: "Văn phòng cách nhà ga không xa. Dễ tìm thôi".

Nhưng sau một tiếng đồng hồ anh vẫn còn đang đi tìm văn phòng đó. Nên anh dừng lại hỏi một bà lão. Bà ta nói: " Đi thẳng dọc theo phố này, rẽ trái ở cuối phố. Đó là ngôi nhà thứ hai bên tay phải". Jack đi theo lời chỉ dẫn và tìm thấy.l

ít hôm sau anh lại đến thành phố này, nhưng lại không tìm ra được văn phòng, thành thử phải hỏi đường. Anh lại hỏi đúng bà lão hôm nọ! Bà ta rất ngạc nhiên và nói: "Anh vẫn đang đi tìm ngôi nhà ấy đấy à?"

C. Bài tập

A. WHICH OF THESE SENTENCE ARE TRUE (T) AND WHICH ARE FALSE (F)

1. Jack worked in an office in a large town.

2. Jack,s boss wanted him to go to Manchester.

3. Jack did not have the address of the office in Manchester.

4. Jack did not find the office easily.

5. Jack went to Manchester again a few months later.

6. He asked the same old lady the way again.

B. ANSWER THESE QUESTIONS

1. What did Jack,s boss want him to do?

2. How did Jack go to Manchester?

3. What did he think as he left the station?

4. What happened then?

5. What did the lady say to Jack?

6. Where did he go a few days later?

7. What happened to him again?

8. Whom did he ask the way?URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6449

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn