Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 27
02/07/2012

A.

There were men soldiers and women soldiers in an army camp, and every Sunday morning they all went to church, but a lot of the soldiers did not like it much. There was a choir of men soldiers, and Captain Jones was trying to find women soldiers to sing in it too, but none of the ones in the camp offered to do this.


Then o­ne day Captain Jones saw a new girl soldier. She was a tall, very beautiful girl. Captain Jones went to her and said: "Will you come and sing in the choir at our church, please?

The girl was very surprised and said, "But, sir, I can,t sing at all!"

"Oh, that,s all right" answered Captain Jones. "That doesn,t matter at all. You don,t need to sing. I o­nly want someone to keep the men soldiers looking in front of them when they are in the church".

B.

Trong một doanh trại quân đội có cả nam lẫn nữ quân nhân. Sáng chủ nhật nào họ cũng đều đi lễ nhà thờ, nhưng nhiều binh lính không thích đi lễ lắm. Có một dàn đồng ca của các nam quân nhân và đại uý Jones đang cố tìm một số nữ quân nhân để đứng vào dàn đồng ca đó nhưng chẳng cô nào thích.

Một hôm đại uý Jones trông thấy một nữ quân nhân mới. Cô ta người cao và rất xinh đẹp. Đại uý Jones đến bên cô nói: " Cô đến hát cho dàn đồng ca ở nhà thờ nhé?".

Cô gái lấy làm ngạc nhiên và nói: "Nhưng thưa ngài chỉ huy, tôi không biết hát một chút nào cả".

"ồ được rồi, đại uý Jones đáp "Chẳng sao cả. Cô không phải hát. Tôi chỉ cần một người khiến cho các nam quân nhân nhìn về phía trước khi họ đang ở trong nhà thờ, thế thôi".

C. Bài tập

A. WHICH OF THESE SENTENCE ARE TRUE (T) AND WHICH ARE FALSE (F)

1. There were o­nly men soldiers in the camp.

2. There were men and women soldiers in the camp.

3. Ther was a choir of women soldiers.

4. None of the women soldier wanted to sing in the choir.

5. The new woman soldier was a good singer.

6. Captain Jones wanted the women soldiers to sing.

B. ANSWER THESE QUESTIONS

1. What did the soldiers do every Sunday?

2. Did they all enjoy doing this?

3. What was Captain Jones trying to do?

4. What did the women soldiers do about this?

5. What was the new girl soldier like?

6. What did Captain Jones say to her?

7. What did she answer?

8. What did Captain Jones say them?

C. WRITE THIS STORY, PUT o­nE WORD IN EACH EMPTY PLACE. YOU WILL FIND ALL THE CORRECT WORS IN THE STORY o­n PAGE 23

Captain Jones works in an army... Some of the... there are... and some of them are.... There is a.... in their..., and Captain Jones wants girls for it. But they do not need to... They o­nly need to look... Then the men will look in... of them and not behind them.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6486

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn