Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 30
16/07/2012

A.

A few years ago, there were a lot of hijackings or aeroplanes, so now people always search passengers and their luggage at airports before they let them get into an aeroplane because they do not want them to take guns or bombs or other dangerous things on to the plane with them.


Mr and Mrs Smith were singers, and they travelled alot. Whenever they went by plane, people searched them and their luggage, of course.

One day, Mr smith came to the airport, and the men searched him and his luggage first. He was ready to get o­n the plane. Then Mrs Smith arrived. She was late and in a hurry, but the people searched her and her bag carefully. Then Mr Smith heard her laugh and say to the men happily, "Oh, that's very good! I've found them for me! Thank you very much!"

B.

Cách đây vài năm có rất nhiều vụ cướp máy bay, cho nên bây giờ người ta luôn luôn kiểm tra hành khách và hành lý ở các sân bay trước khi cho lên máy bay, bởi vì người ta không muốn hành khách mang theo súng hay bom hay những thứ nguy hiểm khác lên máy bay.

Ông bà Smith là ca sĩ. Họ đi du lịch rất nhiều nơi. Tất nhiên là cứ khi nào họ đi bằng máy bay thì lại bị kiểm tra người và hành lý.

Một hôm, ông Smith đến sân bay. Người ta kiểm tra ông và hành lý của ông đầu tiên. Ông đã xong xuôi và sẵn sàng lên máy by. Lúc đó bà Smith mới đến. Bà đến muộn và đang vội nhưng người ta vẫn kiểm tra bà và túi xách tay rất kỹ. Sau đó ông Smith nghe thấy bà cười và vui vẻ nói với những người kiểm soát:

"ồ, tốt quá! Tôi đang tìm chiếc kéo này mấy ngày nay rồi. Các ông đã tìm thấy nó giúp tôi. Rất cám ơn các ông".

C. Bài tập

A. WHICH OF THESE SENTENCE ARE TRUE (T) AND WHICH ARE FALSE (F)

1. Mr Smith sometimes carried guns and bombs

2. Mrs Smith arrived after her husband.

3. She was in a hurry because she was late.

4. She was happy because the men searched her luggage.

5. She lost her scissors.

6. The men stole her scissors.

B. ANSWER THESE QUESTIONS

1. Why do people search passengers and their luggage at airports now?

2. What was Mr and Mrs Smith's work?

3. Did they travel much?

5. What happened whenever they went by plane?

5. Who arrived o­ne day when Mr Smith was ready to get o­n the plane?

6. Why was she in a hurry?

7. What happened to her?

8. What did she say?

C. WRITE THIS STORY. PUT o­nE WORD IN EACH EMPTY PLACE. YOU WILL FIND ALL THE CORRECT WORDS IN THE STORY.

Miss Jones worked in an airport. Before women... to an aeroplane, she... them and their... to stop taking... things o­n to the plane. Some people take... o­n to aeroplanes to shoot with, and some take... to throw. Sometimes women say, "I am in a.. ! There is no time to look in my bags. My bus was... ! "But Miss Jones never lets them get o­n to the qeroplane without siarching them. Has she ever... anything dangerous? No, she hasn't, but... have become very much fewer now because she and her friends do their work well.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6513

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn