Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 35
13/08/2012

A.

Ted worked in a factory in a big town. He liked fishing very much, and was very good at it. Whenever he was free, he went down to the small river behind the factory and tried to catch some fishes, but there were very few there, because the water was dirty. then one summer he went to the seaside during his holidays and stayed at a smal, cheap hotel.


"I've never fished in the sea before," he thought. "It will be rather different from fishing in our river"

On the first day he caught a lot of fish and was very happy. He gave them to the hotel, and they cooked them for all the guests, and they enjoyed them very much. After that, he did this every day. But when Ted got his bill at the end of the week, he sau o­n it:

"For oil to fry fish (7days): 3.50".

B.

Ted làm việc tại nhà máy ở một thị trấn lớn. Anh rất thích câu cá và câu rất giỏi. Cứ khi nào rảnh rỗi , anh lại đi xuống con sông nhỏ sau nhà máy và cố kiếm vài con cá, nhưng ở đó rất ít cá vì nước bẩn. Một mùa hè anh đi nghỉ ở biển vài ngày và ở tại một khách sạn rẻ tiền.

"Từ trước đến nay mình chưa bao giờ câu cá ở biển cả" anh nghĩ, "Nó sẽ rất khác với câu cá ở sông"

Hôm đầu tiên, anh bắt được rất nhiều cá và rất vui mừng. Anh cho khách sạn số cá đó và họ nấu nướng cá cho tất cả khách ăn. Ai cũng rất thích. Sau đó, ngày nào anh cũng làm như vậy. Nhưng khi nhận hoá đơn thanh toán lúc cuối tuần Ted thấy trên hoá đơn ghi: "Mỡ rán cá (7ngày): 3,5 bảng".

C. Bài tập

A. WHICH OF THESE SENTENCE ARE TRUE (T) AND WHICH ARE FALSE (F)

1. Ted worked in an office in a big town.

2. He was very good at fishing.

3. During his holidays he went to the seaside.

4. Ted caught alot of fish.

5. He sold the fish to the hotel.

6. Ted stayed in the hotel for o­ne week.

B. ANSWER THESE QUESTIONS

1. What was Ted's hobby?

2. Where did he fish?

3. Why did he not catch many fish there?

4. Where did he go o­ne summer?

5. Where did he stay?

6. Where did he fish there?

7. When he caught a fish, what happened to it?

8. And what happened at the end of the week?URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6586

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn