Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

FORM Tìm và phân loại trạng ngữ trong câu (FSAd)
24/07/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà truờng

Trong bài viết này tôi sẽ mô tả FORM Tìm và phân loại trạng ngữ trong câu, một Form hoàn toàn mới được đưa vào từ phần mềm Tiếng Việt lớp 4. FORM này nằm trong các mô phỏng phần kiến thức Luyện từ và câu trong chương trình Tiếng Việt các lớp 4, 5.


Chức năng FORM

FORM này được thiết kế dùng để học và ôn luyện phần kiến thức liên quan đến phân loại trạng ngữ trong câu. Có 2 dạng bài luyện được mô tả trong FORM này:

1. Dạng bài luyện tìm và xác định thành phần câu là trạng ngữ trong câu.

2. Dạng bài tìm dạng câu hỏi tương ứng với trạng ngữ được chỉ ra trong câu.

Khuôn dạng FORM

Giao diện của FORM có dạng như hình dưới đây:


Màn hình này là giao diện bài luyện dạng 1: tìm và xác định loại trạng ngữ có trong câu hiện thời đang hiện trên màn hình.

Để thực hiện bài luyện này, HS sẽ tìm và đánh dấu cụm trạng ngữ trong câu, sau đó nháy chuột lên nút trạng ngữ tương ứng tại khung bên phải.

Có 2 cách thực hiện đánh dấu trạng ngữ: cách đơn giản (chỉ cần đánh dấu 1 từ trong cụm từ trạng ngữ) và cách đầy đủ (cần đánh dấu chính xác toàn bộ cụm từ trạng ngữ).

Có 2 chế độ kiểm tra:

- Kiểm tra nhanh: ngay sau khi HS nháy chuột lên nút trạng ngữ tương ứng thì tiến hành kiểm tra ngay.

- Kiểm tra bình thường: khi người dùng nháy chuột lên nút thì mới tiến hành kiểm tra. Màn hình sau thể hiện thông báo sau khi kiếm tra.


Với dạng 2 - bài tìm dạng câu hỏi tương ứng với trạng ngữ được chỉ ra trong câu, cụm trạng ngữ sẽ hiện đổi màu trước ngay trên màn hình như hình dưới đây.


HS cần chọn một trong các phương án câu hỏi tương ứng với trạng ngữ này bằng cách nháy chuột lên một trong các nút ở khung bên phải.

Phần mềm sẽ thông báo ngay kết quả đúng / sai như màn hình dưới đây.


Nháy nút để chuyển sang câu hỏi tiếp theo của bài luyện.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

Nhập dữ liệu trực tiếp vào FORM

Nháy nút để vào màn hình nhập dữ liệu trực tiếp cho FORM. Cửa sổ nhập trực tiếp dữ liệu có khuôn dạng như hình sau:


Việc nhập dữ liệu được tiến hành như sau:

- Chọn Kiểu bài luyện: Chọn 1 trong 2 kiểu:

+ Xác định và phân loại trạng ngữ.

+ Tìm dạng câu hỏi.

- Chọn Kiểu nguồn dữ liệuTự động sinh hay Người dùng tự nhập.

Nếu chọn Tự động sinh thì cần chọn tiếp Nguồn từ điển trong Popup Menu bên cạnh.

Có thể chọn 1 trong 5 loại từ điển phân loại trạng ngữ cụ thể hoặc chọn Từ điển trạng ngữ tổng quát.


- Chọn Kiểu kiểm traKiểm tra nhanh hay Kiểm tra bình thường.

- Nếu dạng bài luyện là Xác định và phân loại trạng ngữ thì cần chọn tiếp Cách tìm từ theo 1 trong 2 cách:

+ Đơn giản, chỉ cần tìm 1 từ trong cụm từ.

+ Chính xác, cần tìm chính xác toàn bộ cụm từ.

Nếu chọn Người dùng tự nhập thì cần nhập tiếp bộ dữ liệu của bài luyện theo các bước sau:


+ Nháy nút +, - để tạo thêm hoặc xóa bớt bài luyện.

+ Nhập mâu câu chính của bài luyện tại vị trí Nhập mẫu câu chính. Câu này phải chứa ít nhất một cặp TAG <tng> ... </tng>. Nút Kiểm tra dùng để kiểm tra lại xem đã nhập TAG đúng chưa.

+ Nhập mẫu câu hỏi tương ứng với trạng ngữ trong câu chính tại vị trí Mẫu câu hỏi. Chú ý chỉ nhập dạng câu hỏi ngắn, ví dụ “bằng cách gì?”, ở đâu?”

+ Chọn kiểu (1 trong 5) của trạng ngữ tại vị trí Kiểu trạng ngữ trong câu.

Nếu muốn nhập hoặc ghi dữ liệu từ tệp adf thì nhập tên tệp này tại vị trí: Tên tệp dữ liệu cần chuyển nhập.

Sau khi nhập xong toàn bộ dữ liệu nháy nút Chấp nhận.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6537

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn