Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

FORM phân tích câu 3 (FSA3)
25/07/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà truờng

Trong bài viết này tôi sẽ mô tả FORM Phân tích câu 3, một Form hoàn toàn mới được đưa vào từ phần mềm Tiếng Việt lớp 4 và được dùng để thực hiện các bài học liên quan đến phân tích câu kể trong chương trình Tiếng Việt lớp 4. FORM này nằm trong các mô phỏng phần kiến thức Luyện từ và câu trong chương trình Tiếng Việt các lớp 4, 5.


Chức năng FORM

FORM Phân tích câu 3 (ký hiệu FSA3) là một FORM tương đối phức tạp được thiết kế để mô phỏng các bài học và luyện chính liên quan đến phân loại các câu kể chính: Ai là gì? Ai làm gì? Ai như thế nào? trong chương trình Tiếng Việt lớp 4. FORM này hỗ trợ 4 kiểu bài luyện sau:

1. Xác định kiểu câu I.

Cho trước 1 đoạn văn bản. Cần xác định trực tiếp trên màn hình câu nào trong văn bản trên thuộc loại câu Ai là gì? (Ai làm gì? Ai như thế nào?). Xác định trực tiếp và không kiểm tra đúng, sai. Dạng bài luyện này dành cho GV trực tiếp giảng dạy.

2. Xác định kiểu câu II.

Cho trước 1 đoạn văn bản. Cần xác định trực tiếp trên màn hình câu nào trong văn bản trên thuộc loại câu Ai là gì? (Ai làm gì? Ai như thế nào?). Xác định và có kiểm tra đúng, sai. Dạng bài luyện này dành cho HS ôn luyện.

3. Xác định thành phần câu.

Xác định thành phần câu bằng cách nhập trực tiếp thành phần câu này trên màn hình. Thành phần câu có thể là chủ ngữ hoặc vị ngữ của các loại câu Ai là gì? (Ai làm gì? Ai như thế nào?).

4. Xác định câu hỏi theo thành phần câu.

Cho trước thành phần câu (chủ ngữ, vị ngữ) của một câu dạng Ai là gì? (Ai làm gì? Ai như thế nào?). Cần thiết lập câu hỏi tương ứng với thành phần câu này bằng cách nhập trực tiếp từ bàn phím.

Khuôn dạng FORM

Giao diện của FORM có dạng như hình dưới đây:

Dạng 1: Xác định kiểu câu I.


Trên màn hình thể hiện một đoạn văn bản bao gồm nhiều câu. Cần tìm và xác định các câu trong đoạn văn bản này là câu dạng Ai là gì? (Ai làm gì? Ai như thế nào?) tương ứng với nút bên phải.

Thao tác thực hiện như sau:

- Nháy đúp chuột lên 1 câu, câu này sẽ lập tức xuất hiện ở phía dưới.

Nút có chức năng hủy thao tác vừa thực hiện.

Các nút có tác dụng phóng to, thu nhỏ kích thước chữ trên màn hình.

Nút để vào cửa sổ cài đặt màu sắc và phông chữ cho các thành phần câu và kiểu câu.

Nháy nút để chuyển sang bài luyện tiếp theo.

Nháy nút để chuyển sang bài luyện trước.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

Dạng 2: Xác định kiểu câu II.


Trên màn hình thể hiện một đoạn văn bản bao gồm nhiều câu. Cần tìm và xác định các câu trong đoạn văn bản này là câu dạng Ai là gì? (Ai làm gì? Ai như thế nào?) tương ứng với nút bên phải.

Thao tác thực hiện như sau:

- Nháy đúp chuột lên 1 câu, câu này sẽ lập tức xuất hiện ở phía dưới.

Có 2 chế độ kiểm tra xem thao tác như vậy đúng hay sai:

+ Chế độ kiểm tra nhanh: ngay sau khi chọn câu bằng cách nháy đúp chuột, phần mềm sẽ kiểm tra ngay và thông báo đúng, sai.

+ Chế độ kiểm tra bình thường: phần mềm sẽ chỉ kiểm tra đúng, sai nếu nháy nút .

Nút có chức năng hủy thao tác vừa thực hiện.

Các nút có tác dụng phóng to, thu nhỏ kích thước chữ trên màn hình.

Nút để vào cửa sổ cài đặt màu sắc và phông chữ cho các thành phần câu và kiểu câu.

Nháy nút để chuyển sang bài luyện tiếp theo.

Nháy nút để chuyển sang bài luyện trước.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

Dạng 3: Xác định thành phần câu (chủ ngữ, vị ngữ)


Trên màn hình là một câu thuộc loại Ai là gì? (Ai làm gì? Ai như thế nào?). Phía dưới là một câu hỏi và khung nhập trả lời.

Nhiệm vụ của HS là nhập đáp án của câu hỏi này vào khung trên.

Các câu hỏi của dạng bài luyện này đều hướng đến việc tìm chủ ngữ và vị ngữ cho câu trên, tuy các câu hỏi sẽ thay đổi tùy theo các lựa chọn của bài luyện.

Sau khi nhập đáp án vào khung trả lời thì nháy nút để kiểm tra đúng hay sai.

Nháy nút để xem trước đáp án.

Nháy nút để chuyển sang bài luyện tiếp theo.

Nháy nút để chuyển sang bài luyện trước.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

Dạng 4: Xác định câu hỏi cho thành phần câu.


Trên màn hình là một câu thuộc loại Ai là gì? (Ai làm gì? Ai như thế nào?). Phía dưới là một câu hỏi và khung nhập trả lời.

Nhiệm vụ của HS là nhập đáp án của câu hỏi này vào khung trên.

Các câu hỏi của dạng bài luyện này đều hướng đến đặt một câu hỏi liên quan đến chủ ngữ và vị ngữ cho câu trên, tuy các câu hỏi sẽ thay đổi tùy theo các lựa chọn của bài luyện.

Sau khi nhập đáp án vào khung trả lời thì nháy nút để kiểm tra đúng hay sai.

Nháy nút để xem trước đáp án.

Nháy nút để chuyển sang bài luyện tiếp theo.

Nháy nút để chuyển sang bài luyện trước.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

Nhập dữ liệu trực tiếp vào FORM

Nháy nút để vào màn hình nhập dữ liệu trực tiếp cho FORM. Cửa sổ nhập trực tiếp dữ liệu có khuôn dạng như hình sau:


Việc nhập dữ liệu cho bài luyện này được tiến hành theo các bước sau:

- Chọn các dạng bài luyện chính tại vị trí Dạng bài luyện chính. Được phép chọn 1 trong 4 dạng bài luyện như đã nêu ở phần trên.

- Chọn nguồn dữ liệu là Tự động sinh hay Người dùng tự nhập.

1. Nếu chọn Tự động sinh thì cần nhập tiếp các thông số sau đây:


- Chọn nguồn từ điển tại vị trí Từ điển.

- Chọn kiểu câu luyện cho bài luyện. Chú ý nếu chọn ngẫu nhiên thì phần mềm sẽ sinh ngẫu nhiên theo câu và cả kiểu câu. Dạng bài luyện như vậy rất phù hợp cho HS làm các bài ôn luyện tổng hợp.

- Đối với các dạng bài luyện 3, 4 thì cần lựa chọn thêm 2 thông số là Dạng câu hỏi và Mức độ câu hỏi.

- Đối với dạng bài luyện 2 thì cần chọn thêm kiểu kiểm tra là kiểm tra nhanh hay kiểm tra bình thường.

2. Nếu chọn Người dùng tự nhập thì cần thực hiện tiếp các thao tác sau:


- Nháy các nút +, - để tạo thêm hay xóa bớt các bài luyện.

Với mỗi bài luyện cần nhập các thông tin sau:

- Kiểu dạng câu cụ thể (Ví dụ: Ai là gì? Ai làm gì? Ai như thế nào?). Cần nhập nếu dạng bài luyện là dạng 1 hay 2. Kiểu dạng câu có thể chọn có thể rất mở rộng như sau:


- Kiểu kiểm tra. Chỉ phải nhập khi dạng bài luyện là 2.

- Nhập nội dung, yêu cầu bài luyện tại vị trí Nội dung bài luyện. Đây là nội dung ghi phía trên cửa sổ của FORM. Nút sẽ tự động sinh nội dung này.

- Nhập câu hoặc đoạn văn bản chính. Đây chính là phần văn bản sẽ thể hiện tại cửa sổ chính của FORM. Văn bản này cần chứa các TAG tương ứng với kiểu bài luyện hoặc kiểu câu đã chọn.

+ Muốn tự động sinh văn bản này nháy nút .

+ Nút sẽ kiểm tra xem văn bản đã nhập có đúng không (có chứa TAG đúng hay không).

+ Muốn vào cửa sổ nhập nhanh văn bản này mà không cần gõ TAG thì nháy nút , phần mềm sẽ mở cửa sổ cho phép nhập nhanh văn bản này.

- Nhập đáp án cho câu hỏi (nếu dạng bài luyện là 3, 4) tại vị trí Đáp án chính xác.

- Muốn nhập trực tiếp dữ liệu vào một tệp adf thì gõ tên tệp này tại vị trí Tệp dữ liệu cần chuyển nhập.

- Nhập xong toàn bộ dữ liệu thì nháy nút Chấp nhận.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6540

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn