Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

FORM tìm và viết thành phần câu (WSP)
25/07/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà truờng

Trong bài viết này tôi sẽ mô tả FORM Tìm và viết thành phần câu, một Form hoàn toàn mới được đưa vào từ phần mềm Tiếng Việt lớp 4 và được dùng để thực hiện các bài học liên quan đến phân tích câu kể trong chương trình Tiếng Việt lớp 4. FORM này nằm trong các mô phỏng phần kiến thức Luyện từ và câu trong chương trình Tiếng Việt các lớp 4, 5.


Chức năng FORM

FORM được thiết kế hỗ trợ việc học và dạy phần kiến thức liên quan đến các thành phần chính của câu kể như chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ nhưng cách thực hiện bài luyện được thực hiện bằng cách nhập trực tiếp đáp án từ bàn phím.

Có 2 dạng bài luyện của FORM này:

Dạng 1: nhập trực tiếp thành phần câu theo yêu cầu.

Dạng 2: cho biết thành phần câu, nhập câu hỏi cho thành phần câu này.

Khuôn dạng FORM

Giao diện của FORM có dạng như hình dưới đây:

Dạng 1: nhập trực tiếp thành phần câu theo yêu cầu.


Trên màn hình tại khung giữa là một câu hoàn chỉnh, phía trên là câu hỏi. HS cần trả lời câu hỏi bằng cách nhập đáp án tại khung phí dưới. Câu hỏi sẽ là tìm chủ ngữ, vị ngữ hoặc trạng ngữ của câu trên.

Sau khi nhập xong đáp án nháy để kiểm tra đúng hay sai.

Nháy nút để chuyển sang bài luyện tiếp theo.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

Dạng 2: cho biết thành phần câu, nhập câu hỏi cho thành phần câu này.


Trên màn hình tại khung giữa là một câu hoàn chỉnh, trong đó có một thành phần câu được đánh dấu, phía trên là câu hỏi. HS cần trả lời câu hỏi bằng cách nhập đáp án tại khung phí dưới. Câu hỏi sẽ là đặt câu hỏi cho thành phần câu này.

Sau khi nhập xong đáp án nháy để kiểm tra đúng hay sai.

Nháy nút để chuyển sang bài luyện tiếp theo.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

Nhập dữ liệu trực tiếp vào FORM

Nháy nút để vào màn hình nhập dữ liệu trực tiếp cho FORM. Cửa sổ nhập trực tiếp dữ liệu có khuôn dạng như hình sau:

Qui trình nhập dữ liệu như sau:

- Chọn kiểu bài luyện: được chọn 1 trong 3 kiểu liên quan đến chủ ngữ, vị ngữ và trạng ngữ.

- Chọn hình thức bài luyện: được chọn 1 trong 2 hình thức, dạng sau:

+ Tìm thành phần câu.

+ Đặt câu hỏi tương ứng với thành phần câu.

- Chọn kiểu nguồn dữ liệu: trực tiếp hay tự động sinh.

Nếu kiểu nguồn dữ liệu là trực tiếp thì có thể nhập dữ liệu ngay bên dưới hoặc nhập qua một tệp dữ liệu ngoài.

- Việc nhập dữ liệu trực tiếp thông qua vùng nhập liệu như sau:


Cần nhập:

+ Yêu cầu bài luyện. Dòng chữ hiện phía trên cùng của màn hình.

+ Câu văn bản chính. Câu này phải chứa TAG tương ứng với kiểu bài luyện liên quan đến chủ ngữ, vị ngữ hay trạng ngữ. Nháy nút Kiểm tra xem đã nhập đúng hay chưa.

+ Câu hỏi chính. Câu hỏi tương ứng với thành phần câu để làm bài với dạng bài luyện 2.

- Việc nhập dữ liệu thông qua tệp ngoài:

Gõ tên tệp adf tại vị trí Nhập dữ liệu trực tiếp, sau đó nháy nút Nhập, sử trực tiếp để vào cửa sổ nhập bộ dữ liệu cho tệp này.


Các thao tác trong cửa sổ này như sau:

- Nháy các nút +, - để bổ sung hay xóa bớt dữ liệu.

- Chọn kiểu bài luyện.

- Chọn hình thức bài luyện.

- Nhập Yêu cầu bài luyện; Câu chính; Câu hỏi chính.

Sau khi nhập xong nháy nút Chấp nhận để kết thúc việc nhập dữ liệu cho tệp adf.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6543

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn