Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

FORM tìm và chọn từ đúng (FCWT – Find Correct Word Type)
30/07/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà truờng

Trong bài viết này tôi sẽ mô tả FORM Tìm và chọn từ đúng, Form này được thiết kế để phục vụ việc học và ôn luyện phần kiến thức về từ trong câu của Tiếng Việt. FORM này được thiết kế với nhiều dạng bài luyện khác nhau phù hợp cho việc ôn luyện và làm bài tập của HS.


Chức năng FORM

FORM được thiết kế với 4 dạng bài luyện chính:

1. Nhận dạng từ được đánh dấu trong đoạn văn.

2. Chọn từ chính xác trong dãy từ cho trước.

3. Tìm các từ trong dãy từ.

4. Phân loại trực tiếp 1 từ.

Các loại từ được phân loại trong FORM này danh từ, tính từ, động từ, đại từ, quan hệ từ.

Khuôn dạng FORM

1. Nhận dạng từ được đánh dấu trong đoạn văn.


Trên màn hình là một đoạn văn bán trong đó một số từ đã được đánh dấu. Các từ được đánh dấu này sẽ cùng một loại. Nhiệm vụ của HS là tìm ra được phân loại của các từ được đánh dấu bằng cách nháy chuột chọn một trong các đáp án ở phía dưới.

2. Chọn từ chính xác trong dãy từ cho trước.


Với dạng luyện này, câu hỏi là tìm trong các từ của dãy A, B, C, D, ... một từ theo đúng yêu cầu phân loại. HS làm bài bằng cách nháy chuột lên đáp án đúng.

3. Tìm các từ trong dãy từ.


Trên màn hình sẽ xuất hiện một dãy từ. Yêu cầu của bài luyện là tìm ra tất cả các từ trong dãy trên là thuộc một loại từ cho trước. Bài luyện này có thề có nhiều đáp án. HS làm bài bằng cách nháy chuột lên các từ đúng the yêu cầu.

4. Phân loại trực tiếp 1 từ.


Cho trước một từ duy nhất, nhiệm vụ của HS là phân loại từ này và chỉ ra phân loại đó ngay trên màn hình. HS làm bài bằng cách nháy chuột lên đáp án đúng nhất để phân loại từ này.

Ở chế độ kiểm tra bình thường, sau khi làm xong nháy nút để kiểm tra đúng, sai.

Nháy nút để xem trợ giúp của phần mềm.

Nút để chuyển sang bài luyện tiếp theo.

Nháy nút để làm lại bài luyện này.

Nhập dữ liệu trực tiếp vào FORM

Nháy nút để vào màn hình nhập dữ liệu trực tiếp cho FORM. Cửa sổ nhập trực tiếp dữ liệu có khuôn dạng như hình sau:


Các thao tác nhập dữ liệu như sau:

- Chọn kiểu nguồn dữ liệu là Tự động sinh hay Người dùng tự chọn.

- Chọn kiểu kiểm tra là nhanh hay bình thường.

- Tại vị trí Chọn kiểu bài luyện tập cần chọn 1 trong 4 dạng bài luyện sau:

1. Nhận dạng từ được đánh dấu trong đoạn văn.

2. Chọn từ chính xác trong dãy từ cho trước.

3. Tìm các từ trong dãy từ.

4. Phân loại trực tiếp 1 từ.

- Tại vị trí chọn kiểu từ khóa chọn 1 trong các kiểu phân loại từ sau:


- Nếu chọn Người dùng tự nhập ở trên thì việc nhập trực tiếp dữ liệu cho bài luyện được tiến hành như sau phụ thuộc vào kiểu bài luyện.

1. Nhận dạng từ được đánh dấu trong đoạn văn.


- Chọn kiểu từ khóa (là 1 trong các loại: danh từ, tính từ, động từ, đại từ, quan hệ từ).

- Nhập đoạn văn bản tại khung cửa sổ chính, trong đó bắt buộc phải có ít nhất 1 TAG từ tương ứng. Các TAG có thể gõ là:

Danh từ:

....

Tính từ: ....

Động từ: ....

Đại từ:

....

Quan hệ từ: ....

Nếu muốn phần mềm tự động sinh đoạn văn bản thì nháy nút Tự động sinh. Nháy nút Kiểm tra để phần mềm kiểm tra nhập đã đúng chưa.

2. Chọn từ chính xác trong dãy từ cho trước.


Nhập dãy các từ vào khung Danh sách từ, đáp án. Cách nhập 1 từ như sau:

- Nháy nút Thêm mới.


- Tại ô từ nhập 1 từ.

- Tại vị trí Đáp án gõ số 1 hoặc 0 (nếu từ này là chính xác theo kiểu từ khóa hay không).

- Nháy nút .

Sau các bước trên, từ này sẽ được đưa vào danh sách. Trong DS này chúng ta có thể Xóa hoặc Sửa lại nếu muốn.

Chú ý: chỉ được phép nhập 1 từ có đáp án đúng (1), các từ còn lại bắt buộc phải là sai (0).

3. Tìm các từ trong dãy từ.


Cách nhập các từ tương tự trường hợp 2, nhưng điểm khác biệt là cho phép nhập nhiều từ đúng, nhiều từ sai.

4. Phân loại trực tiếp 1 từ.


- Chọn kiểu từ khóa.

- Nhập 1 từ theo đúng kiểu của từ khóa tại vị trí Nhập từ chính. Có thể nháy nút Tự động sinh để phần mềm tự động sinh từ chính này.

Muốn nhập hoặc chuyển nhập dữ liệu từ 1 tệp ngoài thì nhập tên tệp này tại vị trí Tên tệp dữ liệu cần chuyển nhập.

Nhập xong bộ dữ liệu nháy nút Chấp nhận.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6556

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn