Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

FORM Luyện viết và đặt câu
04/08/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà truờng

Trong bài viết này tôi sẽ mô tả FORM Luyện viết và đặt câu, Form này được thiết kế để phục vụ các bài luyện từ và câu 3, 4 và 5.


Chức năng FORM

FORM được thiết kế để thực hiện bài luyện tập đặt câu chứa một từ, cụm từ cho trước. Phần mềm sẽ tự kiểm tra xem HD đặt câu có đúng không. HS được quyền nhập nhiều câu, không hạn chế số lượng.

Bài luyện này thích hợp cho phần luyện tập trên lớp có GV điều khiển lớp học cùng làm bài luyện.

Khuôn dạng FORM

FORM có khuôn dạng như hình dưới đây:

Phía trên cùng màn hình là yêu cầu của bài luyện. Yêu cầu này bắt buộc phải ghi rõ từ hoặc cụm từ mà HS cần đặt câu tương ứng.

Phía dưới là khung nhập liệu dành cho HS. HS sẽ nhập trực tiếp các câu tại dòng này. Nhập xong 1 câu nhấn phím ENTER hoặc nháy nút .

Nếu HS nhập đúng (câu có chứa từ, cụm từ chính) thì câu này sẽ hiện trong khung màn hình. Nếu nhập sai, phần mềm sẽ thông báo ngay.

Muốn xem các mẫu câu ví dụ hãy nháy nút . Các mẫu câu này do GV nhập trước vào bài luyện.

Nháy nút để chuyển sang câu hỏi tiếp theo của bài luyện.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

Nhập dữ liệu trực tiếp vào FORM

Nháy nút để vào màn hình nhập dữ liệu trực tiếp cho FORM. Cửa sổ nhập trực tiếp dữ liệu có khuôn dạng như hình sau:

Qui trình nhập dữ liệu cho FORM như sau:

- Chọn nguồn dữ liệu là Tự động sinh hay Người dùng tự nhập.

Nếu chọn Tự động sinh thì cần chọn tiếp từ Nguồn từ điển các từ điển để sinh tự động các từ, cụm từ chính cho bài luyện. Có 10 nguồn từ điển như sau:

Nếu chọn Người dùng tự nhập thì thực hiện tiếp như sau:

- Nhập tên tệp ngoài để lưu dữ liệu nhập tại vị trí dòng trống bên dưới khung Dữ liệu tự nhập.

- Nháy nút +, - để bổ sung hay xóa bớt bài luyện tập.

- Nhập Yêu cầu bài luyện.

- Nhập từ, cụm từ chính. Bài luyện cần viết các câu có chứa từ, cụm từ này.

- Nhập các mẫu câu. Nút Kiểm tra dùng để kiểm tra các mẫu câu này có chứa từ, cụm từ chính không.

Nhập xong nháy nút Chấp nhận.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6571

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn