Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các mô phỏng tương tác kiến thức Toán Tiểu học Form 4: Tập đếm bằng cách làm nổ các quả bóng bay
22/08/2014

Chúng tôi sẽ lần lượt mô tả lại tất cả các Giao diện (FORM) tương tác mô phỏng các dạng kiến thức môn Toán cấp Tiểu học do Công ty School@net thiết kế trong thời gian qua.


Các Form giao diện này đều có các đặc tính chung sau:

- Mỗi Form (giao diện) sẽ tập trung mô phỏng một mảng hoặc một chủ đề kiến thức nhất định trong chương trình môn Toán Tiểu học.

- Tất cả các Form đều được thể hiện ở tính tương tác cao giữa người và máy tính. Đặc tính này sẽ giúp Form trở thành công cụ đắc lực cho việc hỗ trợ học và dạy.

Đây là bài viết tiếp theo thứ 4 về Giao diện mô phỏng việc bắt đầu học đếm số dành cho học sinh. Trong bài học này, học sinh sẽ thực hành học tập đếm số bằng cách cho nổ các quả bóng bay.

Giao diện của Form Tập đếm bằng cách làm nổ bóng bay như hình sau:

Học sinh nháy chuột lên các quả bóng bay để làm nổ các quả bóng này và nghe cách đếm ngay trên màn hình. Tổng số lượng bóng có trong bài học này là 20. Cần nhanh tay nháy chuột (hoặc chạm tay vào màn hình) vì các quả bóng sẽ bay lên trời và không làm nổ được nữa.

Nếu các quả bóng đã bay hết lên trời hoặc đã được nổ hết, màn hình sau xuất hiện thông báo kết thúc bài học.

Nháy nút  để kết thúc.

Nháy nút  để tiếp tục lại bài học này.

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7679

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn